Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OW 102/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

organ, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne. W sprawach świadczeń rodzinnych...
dziecka jest świadczeniem rodzinnym, które podlega zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Powołał się na informację z dnia 13 września 2006r...

II SAB/Bk 73/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-11-21

przyznania świadczenia rodzinnego oraz dodatków i celowe przedłużenie postępowania. Skarżąca wskazał też, że w momencie składania wniosku o świadczenia rodzinne, czyli 30...
. 3 ustawy, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia [...] września, ustalenie prawa...

II SAB/Bk 217/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-17

.) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do 31 października...
sprawie niezbędne były czynności wyjaśniające spełnienie przesłanek uzasadniających wnioskowane świadczenia rodzinne przez skarżącego. W pierwszej kolejności zatem organ...

II SAB/Lu 13/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881...
) w przypadku wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie rodzinne do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie...

II SAB/Lu 63/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-06

Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881 ze zm.), wezwał wnioskodawcę...
Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881 ze zm.)., Stosownie do treści § 2 ust...

I SAB/Wa 120/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-25

Dzielnicy [...] miasta W. w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia: odrzucić skargę. W dniu 23 stycznia 2006 r. A.P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku A.P. o przyznanie świadczeń rodzinnych...

II SAB/Op 74/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-12-23

przepisami K.p.a. i P.p.s.a. W orzecznictwie podkreśla się, że przed złożeniem przez stronę kompletnego pod względem formalnym wniosku o świadczenie rodzinne postępowanie...
Pomocy Społecznej w Głogówku w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia odrzucić skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu...

II SAB/Bk 12/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-01

marca 2017 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na przewlekłość postępowania Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy...
Prezydenta Miasta S. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w S.), która to przewlekłość, zdaniem skarżącego, występuje w sprawie o umorzenie należności z tytułu...

II SAB/Lu 43/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-11

. T. W. zaskarżyła bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia rodzinnego dla samotnej matki, zarzucając naruszenie art. 35 i 104...
. oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania. W dniu 15 czerwca 2004r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydał decyzję przyznającą świadczenie rodzinne w okresie od dnia 1...

IV SO/Wr 8/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-06

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne postanawia uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę...
w O. w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne., Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   8