Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SO/Wa 29/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

, papierów wartościowych i innych paw majątkowych ani wierzytelności. Wskazała, że nie posiada żadnego dochodu (brak uposażenia), nie otrzymuje również alimentów ani świadczenia...
świadczenie w ramach rządowego programu '500 plus',, - wskazanie, czy wnioskodawczyni otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, jeśli tak, należało nadesłać ostatnie decyzje...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

decyzję Wójta Gminy Ł. z dnia [...] nr [...] uznającą K. Sz. za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu rodziców J. i D. Sz. i stwierdzającą, że J. Sz. pobiera świadczenie...
) lub zasady ustalania dochodu wynikającej z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej, spowodowałaby brak realnej możliwości porównania tak ustalonego dochodu...

III SA/Łd 471/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-04

Wojskowej [...] o przyznaniu świadczenia mieszkaniowego, zmianie stanu rodzinnego albo miejsca zamieszkiwania swojego lub członków rodziny, mających wpływ na prawo...
rodzinnej, skutkującej brakiem przesłanek do dalszego pobierania tego świadczenia., Reasumując Sąd stwierdził, iż zarówno zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca ją decyzja...

II SA/Wa 1142/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

, o której mowa w art. 94, przysługują następujące należności pieniężne:, 1) przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne w wysokości...
w sposób opisowy wysokość przedmiotowego świadczenia przez wskazanie jakie należności pieniężne składają się na świadczenie określone w pkt 1 tego przepisu., Tak więc to sam przepis...

II SA/Wa 1787/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

', warunkujących przyznanie tego świadczenia., W pismach z dnia: [...] sierpnia 2018 r., [...] października 2018 r. oraz [...] marca 2019 r. żołnierz poinformował Dowódcę [...]BOT...
do dodatku za rozłąkę od dnia [...] grudnia 2017 r. wskutek niespełniania ustawowych przesłanek warunkujących przyznanie tego świadczenia., Pismem z dnia [...] kwietnia...

SA/Rz 1371/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-05

stwierdzenia przez dowódcę, że nastąpiło przesiedlenie należało wypłacić należne świadczenie. Powstała sytuacja ściśle wiąże się ze służbą wojskową, gdyż żołnierz zawodowy...
23 przysługujących z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu nie ma świadczenia o nazwie wymienionej we wniosku. W katalogu tym zostały wymienione...

II SA/Wa 1557/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

na jego utrzymaniu syn S. R. ur. [...] lutego 2016 r.) mieszkają w [...], on natomiast w kwaterze internatowej w [...] (nie korzysta z uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego...
. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych, Dz.U. z 2010 r., poz. 565 ze zm.)., Skarżący w dniu [...] stycznia 2018 r. na podstawie § 4 ust. 6 powołanego...

II SA/Wa 1580/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

w W. poniosła na jego utrzymanie taki właśnie koszt, wskaźnik waloryzacji, brak wykazania, jakie świadczenia pobierał w WAT poza nauką oraz brak wskazania, kto jest prawnym...
beneficjentem ustalonego świadczenia. W tej sytuacji wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji bądź o jej uchylenie., W uzasadnieniu odwołania wskazał również, że w okresie...

II SA/Wa 1368/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-13

Wojsk Lądowych [...], W. B. wystąpił o umorzenie kosztów nauki, powołując się na trudną sytuację rodzinną i materialną jego oraz rodziny. Wskazał, że jego żona prowadzi...
kadrowego nie pozwoliła mu jego trudna sytuacja rodzinna., Dowódca Wojsk Lądowych decyzją z [...] lipca 2008 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14...

II SA/Go 749/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

zwrotowi. W trakcie tego postępowania ustalono łączny koszt utrzymania i nauki (uwzględniający zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie i świadczenia związane z nauką) T.N....
z zawodowej służby wojskowej. T.N. wskazał także, iż znajduje się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej gdyż będąc ojcem 11-miesięcznej córki pozostaje...
1   Następne >   +2   4