Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

II OSK 713/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

na tym, że:, - złożenie przez którąkolwiek ze stron postępowania, w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania wiąże...
, czy ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania,, - nie znajduje uzasadnienia w art. 98 § 2 k.p.a. konieczność zwrócenia się przez organ do strony, która wystąpiła...

V SA/Wa 1841/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

sprawy z dnia 4 lipca 2017 r. w związku z postanowieniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] czerwca 2017 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego...
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. dalej: 'kpa') wniósł do Ministra Rozwoju i Finansów o zawieszenie prowadzonego przez niego wszczętego...

VII SA/Wa 561/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-28

zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: odrzucić skargę. Skarżący H. G., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej 'WSA') skargę...
na postanowienie Ministra Rozwoju i Technologii (dalej 'Minister') z dnia 11 stycznia 2022 r., znak: DLI-II.7620.16.2021.EŁ.11 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego...

I SAB/Wa 401/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

prawomocne orzeczenie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po M. K. Odpadła więc przyczyna zawieszenia postępowania. W konsekwencji Minister powinien podjąć...
postępowania. Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie, w tym terminów przewidzianych w art. 35 k.p.a....

I GSK 1754/20 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Gospodarczej wniosku A. M. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skarg kasacyjnych W. W., E. P. i A. M. od wyroku Wojewódzkiego...
z budżetu Unii Europejskiej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia...

IV SA/Wa 3091/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-30

i rozstrzygnięcia przez organ administracji we własnym zakresie zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie, stanowiącego dotychczas przyczynę zawieszenia postępowania, a to pomimo...
, stanowiącego dotychczas przyczynę zawieszenia postępowania;, 2. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 141 § 4 p.p.s.a. w zw. z art. 138 § 1, art. 7, art. 8, art. 12 i art. 15...

I SA/Wa 2747/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

, Inwestycji i Rozwoju z [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Ministra...
, że prowadzone przez Ministra Finansów postępowanie nie powinno być przesłanką zawieszenia, bowiem jako właściciel nieruchomości położonej przy [...] w prowadzonej...

I SAB/Wa 216/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-12

. W ocenie Sądu, wskazana okoliczność ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, gdyż zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg...
terminów, a samego okresu zawieszenia postępowania nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy. W niniejszej sprawie nie ulega więc wątpliwości, że z uwagi na postanowienie...

I GSK 1754/20 - Postanowienie NSA z 2021-11-09

wniosku A. M. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz skargi kasacyjnej W. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
: 1. odmówić zawieszenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej...

I SA/Wa 874/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

przez skarżących zarzutów dotyczących zawieszenia postępowania stanowi w jego ocenie naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania w sprawie zawieszenia oraz obejście trybu...
zaskarżenia do sądu administracyjnego. Organ wskazał, że podjęcie postępowania w niniejszej sprawie może nastąpić jedynie w przypadku odpadnięcia przesłanki jego zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   51