Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 2685/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy...
:, • 14 dni przeznaczonych przez organ na poinformowanie stron postępowania o możliwości złożenia sprzeciwu wobec wniosku inwestora o zawieszenie postępowania...

I OSK 339/16 - Wyrok NSA z 2016-03-22

odszkodowania. Strony postępowania A. i J. N. oraz C.A. wnieśli o zawieszenie postępowania w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania. Wskazali, że wystąpili o odszkodowanie...
Poznań z 14 listopada 2013 r. Okoliczność ta, stanowi zdaniem skarżących, przesłankę do zawieszenia postępowania. Wojewoda Wielkopolski postanowieniem z 7 stycznia 2014 r...

I SA/Wa 2113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

[...] z [...] stycznia 2014 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania., Postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydane zostało...
Zarządu Województwa [...] wystąpił do Wojewody [...] o zawieszenie postępowania odszkodowawczege, gdyż w jego ocenie zachodzą przesłanki do uregulowania stanu prawnego...

I SA/Wa 549/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

zawieszenie postępowania sądowego do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego uczestnika., Sąd dodatkowo wyjaśnia, że w pkt 1 postanowienia podjęto postępowanie...
,, gdyż ustała przyczyna zawieszenia postępowania podana w postanowieniu z dnia, 20 sierpnia 2009 r. Jednoczesne zawieszenie postępowania wynika z zaistnienia innej okoliczności...

IV SA/Wa 1308/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-25

lokalizacji Inwestycji, pismem z 22 maja 2017 r. (wpływ do organu 23 maja 2017 r.), inwestor, w oparciu o art. 98 § 1 k.p.a. wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu...
.', Wojewoda [...] uwzględnił ww. wniosek i postanowieniem z [...] maja 2017 r. Nr [...] orzekł o zawieszeniu ww. postępowania administracyjnego., Wnioskiem z 7 sierpnia 2018 r...

I SA/Wa 1224/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

. K. i M. K. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonego...
Wojewody [...] z dnia [...] znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie uregulowania, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy...

I SA/Wa 973/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-28

odmowy zawieszenia postępowania 1. stwierdza nieważność zaskarżonych postanowień; 2. stwierdza, że zaskarżone postanowienia nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Ministra...
administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), powoływanej dalej jako 'k.p.a.', zawieszenia postępowania w sprawach ustalenia odszkodowania w trybie przepisów ustawy z dnia 10...

I OSK 2762/15 - Wyrok NSA z 2018-05-08

postanowieniem o zawieszeniu postępowania z [...] września 2011 r. do wystąpienia w terminie 3 miesięcy o stwierdzenie nabycia spadków po zmarłych stronach postępowania w myśl...
organ jest obowiązany zastosować art. 100 § 2 kpa. Przepis ten stanowi, że jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 4 kpa mogłoby...

IV SA/Wa 1226/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

wniosków H. K. i K. G. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skarg H. K. i K. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. W skardze na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia...

I OSK 1676/17 - Wyrok NSA z 2019-05-28

, że przysługuje im tytuł prawnorzeczowy do tej nieruchomości. W tej sprawie przyczyną zawieszenia postępowania była konieczność ustalenia spadkobierców zmarłych stron...
postępowania, tj. J. K., S. S. i H. S. Przyczyna zawieszenia postępowania ustąpiła jedynie wobec zmarłego J. K., natomiast w zakresie dotyczącym S. S. i H. S. w dalszym ciągu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100