Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

IV SAB/Po 58/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-16

. z o. o. w likwidacji na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanowił: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2...
[...] czerwca 2011 r. o zawieszenie postępowania (dalej - wniosek) w sprawie wszczętej z urzędu przez Marszałka dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne...

I SA/Kr 1158/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-07

. 31 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1 oraz art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej., Pełnomocnik strony skarżącej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia...
, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., Użyte w powołanym przepisie sformułowanie 'może' wydaje się sugerować, że zawieszenie postępowania sądowego...

I SA/Kr 1158/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-28

Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe, uzasadniając, że rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy zależy od wyniku toczącego się przed Trybunałem...
. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej 'p.p.s.a.' - postanowił zawiesić postępowanie w sprawie. Na powyższe postanowienie Zarząd Województwa M. wniósł zażalenie...

II SAB/Łd 112/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-04

wniósł o podanie informacji o tytule prawnym do instalacji i wskazanie nieruchomości, na której realizowane jest gospodarowanie odpadami., W trakcie zawieszenia postępowania...
z zawieszeniem postępowania. W trakcie zawieszenia postępowania skarżąca składała wyjaśnienia oraz poprawki merytoryczne w sprawie. Podjęcie zawieszonego postępowania...

II SAB/Bd 45/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-06-29

także udostępniane były dokumenty 'z akt sprawy'., W odpowiedzi na skargę Marszałek wniósł o jej oddalenie wskazując, że postanowienie o zawieszeniu postępowania...
jest elementem akt sprawy administracyjnej, a tym samym objęte jest zasadą względnej jawności, określonej w art. 73 § 1 k.p.a. Postanowienie o zawieszeniu postępowania jest zatem...

I OZ 1034/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

lub czynności, o których mowa w art. 61 P.p.s.a.;, 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;, 4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;, 5...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a.), zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym...

II SAB/Bd 132/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-02

niejawnym sprawy ze skargi K. J. na bezczynność Marszałka Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz...

II SAB/Sz 91/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-23

dokumentów., W odpowiedzi na wezwanie Spółka wniosła o zawieszenie postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. W dniu...
[...] września 2020 r. Marszałek Województwa wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania., Dnia [...] czerwca 2020 r. skarżąca Spółka wniosła ponaglenie w przedmiocie...

IV SA/Wa 1716/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-09

Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w W. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w procedurze adopcyjnej oddala skargę Przebieg postępowania...
Rejonowego w [...], tj. w dacie 12 lutego 2015 r. O zawieszeniu postępowania w Ośrodku skarżący nie zostali poinformowani wcześniej w żadnej formie. W uzasadnieniu wezwania...

II SAB/Go 162/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

., W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił tych braków. W piśmie z dnia [...] listopada 2020 r. zwrócił się do Marszałka Województwa z wnioskiem o zawieszenie postępowania...
r), skarżący złożył kolejny aneks do wniosku, nie uzupełnił natomiast innych braków i ponownie zwrócił się do organu z prośbą o zawieszenie postępowania lub prolongatę...
1   Następne >   +2   4