Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SAB/Ol 72/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-19

, okresów zawieszenia postępowania i okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, czy wreszcie powstałych z przyczyn niezależnych od organu - art. 35 § 5 kpa., Zasadnym...
prowadzenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji postępowania w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oddala skargę. Z przekazanych...

II SA/Wa 1160/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

zawieszenia postępowania do czasu przeprowadzenia zabiegu, co mogło mieć istotne znaczenie przy rozstrzygnięciu sprawy,, - braku uznania, że schorzenia powodują łącznie...
się w tym przedmiocie., Podobnie, sąd administracyjny nie ma uprawnień aby ingerować w przesłanki zasadności fakultatywnego zawieszenia postępowania przez organ w trybie art. 98 §...

II SA/Wa 1017/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

o zawieszenie postępowania, z uwagi na wniesienie skargi do sądu administracyjnego (k-28 akt sprawy)., Natomiast w piśmie z dnia 25 czerwca 2014 r. (k-38 akt sprawy...
i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349 ze zm.) jest niezgodna z przepisami K.p.a. Jednocześnie powołał...

II SA/Wa 2285/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-18

, że zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania skarżącego, do którego nie doszło, to powinna rozważyć, czy nie zachodziła podstawa do zawieszenia postępowania...
(czterysta osiemdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w dniu 3 czerwca 2019 r. wydał wyrok sygn. akt II SA/Wa...

II SA/Wa 181/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

pkt 4 Kpa w zw. z art. 4 ustawy, poprzez zaniechanie zawieszenia postępowania odwoławczego do czasu rozpoznania apelacji organu rentowego od wyroku sądu ustalającego...
uiszczenia opłaty sądowej w postępowaniu przed sądem administracyjnym, podczas gdy jest zwolniony z tej opłaty na podstawie art. 239 § 1 pkt 1 lit d P.p.s.a.,, 5) art. 97 § 1...

II SA/Wa 209/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

Komisji Lekarskiej z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania orzeczniczego oddala skargę R. Z. zaskarżył w całości decyzję Centralnej...
[...] września 2019 r., nr [...] (dalej 'Decyzja RKL'). Zgodnie z Decyzją RKL, umorzono postępowanie orzecznicze w spawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu...

IV SAB/Gl 126/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

przepisy tej ustawy., Postępowanie w sprawie zawieszenie i pozbawiania prawa wykonywania zawodu oraz ograniczenie w jego wykonywaniu podejmowane jest w przypadku...
czynności medycznych bądź w sprawach zawieszenia prawa wykonywania zawodu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych...

II SA/Wa 1136/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-10

ograniczeniami. Zażądał ponadto zawieszenia postępowania sądowego do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenia urlopu zdrowotnego. Wniósł o przeprowadzenie dowodu...
na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej jako P.p.s.a....

II SA/Wa 750/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

, gdyż nie może sobie pozwolić na zawieszenia postępowania czy przedłużanie postępowań orzeczniczych do czasu zmiany lub wydania nowego rozporządzenia. Orzeczenia komisji lekarskich...
listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. 1995 r. Nr 146...

I OSK 2751/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw...
do rozporządzenia MSW z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie, w jakim...
1   Następne >   2