Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 487/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

przez S.S. w dniu 4 maja 2016 r. stanowią przedmiot ww. postępowania cywilnego. Rozstrzygnięcie to stanowi zagadnienie wstępne we wspomnianej wyżej sprawie administracyjnej...
zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242, dalej 'u.o .p.p.z.') wyłoniło się zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Stosownie...

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Odnosząc się do argumentacji strony wyjaśniono, że postępowanie w sprawie wymierzenia kary...
organ lub sąd. Organ obowiązany jest zatem ustalić związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym...

II SA/Op 387/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-17

Weterynarii w N. przez odwołującego i zwrócenie się z zagadnieniem wstępnym przez organ II instancji w świetle art. 100 § 1 K.p.a. do sądu cywilnego lub Krajowej Rady...
w oparciu a art. 97 § 1 pkt 4 kpa, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd w sprawie zgodności z prawem umowy zawartej z Powiatowym Lekarzem...

II SA/Op 390/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-17

lub sąd w sprawie zgodności z prawem umowy zawartej przez odwołującego się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w N. i zwrócenie się z zagadnieniem wstępnym przez organ II...
, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji, zawieszenia postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 kpa, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA/Op 382/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-17

. przez odwołującego i zwrócenie się z zagadnieniem wstępnym przez organ II instancji w świetle art. 100 § 1 K.p.a. do sądu cywilnego lub Krajowej Rady Lekarsko...
1 pkt 4 kpa, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd w sprawie zgodności z prawem umowy zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w N...

II OZ 656/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania. Przy czym sąd zawieszający postępowanie nie ma obowiązku na tym etapie wnikliwego badania każdej...
postępowaniu, będzie stanowić jedną z głównych podstaw rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie...

II SA/Go 597/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-10

[...] lutego 2021 r., W uzasadnieniu w pierwszej kolejności organ II instancji wyjaśnił, że w niniejszej sprawie istniało zagadnienie wstępne, które wymagało podjęcia...

II SA/Bd 608/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-24

weterynaryjnego, brak dochowania okresu karencji po zastosowaniu, którego stanowił przesłankę wymierzenia kary administracyjnej., Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego, o ile...

II SA/Go 925/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-11-23

do zrealizowania na etapie wstępnym., 11. Przystępując do ponownego rozpoznania sprawy organy będą związane przedstawioną wyżej oceną prawną, dotyczącą w szczególności...
) i wszedł w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r. Celem wprowadzenia tej nowelizacji było odróżnienie postępowania wstępnego, polegającego na wszczęciu lub odmowie wszczęcia...

II SA/Wr 727/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-13

przechowywanie go w chłodni do czasu rozstrzygnięcia czy może ono zostać wprowadzone do obrotu, co zabezpieczało wykonanie decyzji. Mimo tego, że wstępne wyniki próbek...
orzekającego jest prawidłowe. Trudno w toku postępowania sądowoadministracyjnego odnosić się do zagadnień związanych z następstwami decyzji wydawanych w trakcie postępowania...
1   Następne >   2