Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 2490/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

, czy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W sprawie niniejszej Minister Gospodarki zasadnie...
zakres umocowania ustanowionego kuratora dla Spółki 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w [...], jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 kpa., Postępowanie o stwierdzenie...

I OSK 2656/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest kwestia istnienia w obrocie prawnym zarządzenia nr [...] Ministra Skupu z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie ustanowienia...
zarządu państwowego nad ww. przedsiębiorstwem jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy załatwienie ww. sprawy administracyjnej., Sąd pierwszej...

I OSK 1511/15 - Wyrok NSA z 2018-03-07

. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych. Organ wskazał, że brak jest możliwości konwalidowania na gruncie K.p.a. czynności, która w momencie...
wspólników Spółki oraz sposobem jej reprezentacji, wywodząc, że okoliczność ta nie może stanowić zagadnienia wstępnego w postępowaniu z wniosku spadkobierców wspólników...

II GSK 823/19 - Wyrok NSA z 2022-09-22

wniosku o przyznanie przedmiotowej pomocy regionalnej, mieściło się w ramach 'wstępnych studiów wykonalności', które z kolei nie mieszczą się w pojęciu 'rozpoczęcia prac...
urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.'., W ocenie Sądu I instancji, przy stosowaniu przepisów dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej, przyjmuje...

II GSK 3065/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

, że taki też charakter mają czynności wstępne związane z zawarciem tej umowy. Zważywszy, że procedura przewidziana w ustawie o NPR wprost przewiduje zawarcie umowy...
sprawie) ze względu na fakt, że rozstrzygnięte w niej zagadnienie prawne dotyczyło odmowy dofinansowania przez instytucję wdrażającą, działającą w imieniu instytucji...

I OSK 1869/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

się do zagadnień procesowych, wskazano zatem również na naruszenie prawa materialnego, tj. podstawę kasacyjną określoną art. 174 pkt 1 p.p.s.a., Wobec powyższego wyjaśnić należy...
sprawy, koniecznych dla jej rozstrzygnięcia) i ustalenia stanu faktycznego, Sąd kasacyjny uznał za stosowne w tym miejscu omówić sygnalizowane zagadnienie., W ocenie...

I OSK 2347/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

orzekającego, wstępnej fazy postępowania, kwot cukrowych itp., w których w żaden sposób nie można dopatrzyć się związku z przedsiębiorcą., Sąd pierwszej instancji przyznał...
się do zagadnienia, czy do użytego w rzeczonym przepisie u.d.i.p. pojęcia 'tajemnicy przedsiębiorcy' można odnosić pojęcie 'tajemnicy przedsiębiorstwa'. W doktrynie podkreśla...

I OSK 601/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

na 1-szą zmianę lub na innych zmianach, w zależności od tego jaka zmiana była reprezentatywna dla typowej produkcji danego przedsiębiorstwa. Zagadnienie to wiąże...

I OSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

ma prawo i obowiązek badać, czy pochodzi on od strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. we wstępnej fazie tego postępowania, bez względu na to, czy brak przymiotu strony ma charakter...
poczynienia rozważań dotyczących zagadnienia legitymacji do bycia stroną w postępowaniu o stwierdzenie nieważności orzeczenia nacjonalizacyjnego. Ugruntowane w orzecznictwie...

I OSK 2072/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

. Zastrzeżenia budzi też zastosowana przez biegłych metodologia. Ze wstępnej części opinii wynika, że przy jej sporządzaniu biegli posiłkowali się literaturą fachową...
pochodzącą z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a więc z okresu, gdy podejście do prowadzenia działalności gospodarczej (a w szczególności do takich zagadnień...