Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II SA/Wa 1750/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

w dokumencie U1., Należy zauważyć, że bezpośrednim zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest ewentualna korekta dokumentu U1 przez [...] instytucję właściwą, a nie spór P...
merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Dopiero wówczas określone zagadnienie ma charakter prejudycjalny w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

VI SA/Wa 2473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

, że obok ustalenia, że postępowanie jest w toku, i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ obowiązany był ustalić związek przyczynowy pomiędzy...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. Chodzi tu o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej...

I OSK 2049/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

pracodawcą, jest w sprawie 'bezpośrednim zagadnieniem wstępnym'. Organ odwoławczy nie dostrzegł też podstaw do zastosowania art. 100 § 2 i 3 K.p.a., Skarżący wniósł...
obowiązku zawieszenia postępowania, także wtedy, gdy z danym zagadnieniem mogą wiązać się określone skutki dla sprawy. Zagadnienie wstępne nie sprowadza się w szczególności...

IV SA/Wa 1931/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

do czynności prawnych stanowi zagadnienie wstępne, które winno być rozstrzygnięte przez sąd. Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić. Zgodnie z powołanym wyżej...
przepisem zagadnienie wstępne ma charakter prejudycjalny. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia tej istotnej przesłanki przez inny organ lub sąd nie jest możliwe wydanie...

II SA/Wa 705/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji...
, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2). W sytuacji określonej w art. 100...

II SA/Wa 1493/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-19

przedmiotowej decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej między innymi daty, od jakiej A.G. utracił status osoby bezrobotnej, jest zagadnieniem wstępnym...
jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku...

VI SA/Wa 1765/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-15

postępowania na tej podstawie uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało...
przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. Nie może być wątpliwości, iż zagadnienie wstępne można rozpatrywać bądź to podmiotowo (gdy niezbędne...

I SA/Wa 2052/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-01

się na wystąpienie tzw. zagadnienia wstępnego;, - art. 97 § 1 pkt 4 kpa poprzez błędną wykładnię oraz nieuzasadnione zastosowanie w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne dotyczy wyłącznie...
, iż w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazana została podstawa prawna zawieszenia z urzędu postępowania, wyjaśniono i przytoczono elementy składające się na zagadnienie wstępne...

I SA/Wa 1840/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

w tej sprawie za zagadnienie wstępne., W tym stanie rzeczy Minister Gospodarki postanowieniem z [...]marca 2012 r. [...]2, działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., zawiesił...
. Podniósł, że wznowione przez Sąd Rejonowy w K. postępowanie dotyczy bytu prawnego wnioskującej spółki, a zatem stanowi zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

I SA/Wa 2483/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-21

nr [...] Ministra Skupu z dnia [...] sierpnia 1955 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad ww. przedsiębiorstwem jest zagadnieniem wstępnym...
. Zagadnienie wstępne w rozumieniu powołanego przepisu zachodzi w sytuacji, gdy w ramach stanu faktycznego stanowiącego podstawę faktyczną rozstrzygnięcia sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   13