Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

IV SA/Wr 131/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

z dnia 28 listopada 2015 r. Skarżący wskazał, że art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego...
i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...

II SA/Wa 1038/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-11

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić...
publicznej obowiązany jest ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym...

II GSK 66/07 - Wyrok NSA z 2007-06-13

prawomocnego rozstrzygnięcia uznawanego za zagadnienie wstępne, postępowanie administracyjne nie może być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Nie wyłącza...
uznawane za zagadnienie wstępne., Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że zasadnie organ administracji podniósł, iż brak było podstaw do zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

postępowania karnego. Wyjaśnił również, że wynik postępowania karnego stanowi w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zakończenie...
Głównego Policji, J. S. podniósł, że pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej (wydanie pozwolenia na broń) a zagadnieniem wstępnym (rozprawa przed sądem) nie zachodzi...

VI SA/Wa 942/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-26

4 k.p.a. W konkluzji organ odwoławczy stwierdził, iż oczekiwanie strony na przewidywaną zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym nie jest zagadnieniem wstępnym...
Konstytucyjnego. Zgodność owych przepisów z Konstytucją stanowi zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Na poparcie zasadności swojego stanowiska skarżąca...

VI SA/Wa 1210/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-11

przez inny organ lub sąd. W tym wypadku brak było możliwości uznania, że postępowanie karne toczące się wobec skarżącego stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przyjąć, że zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1419/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego, tak z urzędu, jak i na prośbę strony. Nie występuje w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne...
za umyślne przestępstwo z art. 212 § 2 kk. Organ wyjaśnił, iż zagadnienie wstępne to problem prawny, który ujawnił się w toku postępowania administracyjnego, a brak...

II GSK 2055/11 - Wyrok NSA z 2013-03-13

w przedmiocie wydania licencji, a zagadnieniem wstępnym. Organ błędnie uzależnił wydanie licencji skarżącemu od rozstrzygnięcia sądu karnego. Winien był przeprowadzić...
się sprawy karnej stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Wnoszący skargę kasacyjną organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym...

II OSK 2214/10 - Wyrok NSA z 2012-02-15

k.p.a.) zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie nie zachodzą. Podniósł, że, w jego ocenie, w przedmiotowej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu...

II OSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-11-21

do przyjęcia, że prowadzone przeciwko A.S. postępowanie karne jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej., W skardze...
w postępowaniu karnym jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia mu pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej. Skarżący wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   67