Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Wr 2357/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-27

., Musi zatem istnieć związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy zagadnieniem wstępnym a rozstrzyganą sprawą., Zdaniem Inspektora Kontroli Skarbowej w postępowaniu podatkowym...
dotyczącym spółki jawnej 'A M. B.' nie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisów art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, albowiem organ kontroli skarbowej...

I SA/Kr 141/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-22

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ podatkowy musi zatem...
ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy podatkowej a zagadnieniem wstępnym. Zdaniem organu z akt sprawy wynika, że w rozpatrywanej sprawie...

I SA/Gd 1116/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-07-20

było podstaw do zawieszenie postępowań. Zagadnienie wstępne w momencie zawieszenia postępowania było już rozstrzygnięte. Ponadto 'A' s.c. podniosła, że brak w decyzji...
jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne zachodzi wówczas, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii...

I SA/Kr 272/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-11-03

. Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie rozstrzygnięcia merytorycznego uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. W ocenie...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 30.06.2004 r. sygn. III S.A. 1078/03)., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że 'zagadnienie wstępne' dotyczy sytuacji...

I SA/Gd 2488/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-04-15

., Izba stwierdza, iż zagadnienie wstępne, jakim było niewątpliwie w rozpatrywanej sprawie ustalenie wartości celnej towaru zostało rozstrzygnięte decyzją ostateczną Izby...
do czasu ostatecznego załatwienia sprawy celnej trudno mówić, że zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte. Podatnik bowiem twierdzi, iż: 'W przeciwnym razie przysługujące...

I SA/Kr 872/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-14

fizycznych za 1998 r. w stosunku do M. Ł. , która jest przedmiotem postępowania przed Wojewódzki Sądem Administracyjnym , jest bowiem zagadnieniem wstępnym przy ustalaniu...
., Podkreśliła , iż zagadnieniem wstępnym zwanym też kwestia wstępną lub prejudycjalną, o której mowa w art.201 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, jest sytuacja...

I SA/Wr 520/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

lub sąd., W tych okolicznościach Izba Skarbowa stwierdziła, iż rozstrzygnięcie powyższej kwestii stanowi zagadnienie wstępne, od którego uzależnione jest pełne i prawidłowe...
postępowania podatkowego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte...

I SA/Wr 519/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

lub sąd., W tych okolicznościach Izba Skarbowa stwierdziła, iż rozstrzygnięcie powyższej kwestii stanowi zagadnienie wstępne, od którego uzależnione jest pełne i prawidłowe...
postępowania podatkowego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte...

I SA/Bk 9/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-28

do zawieszenia prowadzonego postępowania określonej w art. 201 § 1 pkt 2 o.p. Fakt prowadzenia wobec innego podmiotu tj. M. postępowania nie jest zagadnieniem wstępnym...
podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, na stan faktyczny niniejszej sprawy, w tym brak wskazania konkretnych i jasnych przesłanek, w oparciu o które organ podatkowy...

I SA/Wr 517/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

postępowania karnego uznano w tym kontekście za istotny. Rozstrzygnięcie tej kwestii stanowi zdaniem organu zagadnienie wstępne, od którego uzależnione jest pełne...
przesłanek, a to, że postępowanie administracyjne jest w toku, że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz, że rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   26