Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 3628/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

Administracyjny zagadnienia wstępnego, jakim jest tożsamość obu spraw., W zażaleniu z 29 czerwca 2006 r. H.S. zarzucił postanowieniu rażące naruszenie art. 201 i art. 203...
, rozstrzygnięcie tego wniosku i wydanie decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest właśnie tożsamość obu spraw. Zdaniem GIKS, zarzut...

III SA/Wa 2991/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

sprawy i wydanie decyzji w sprawie uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2003 r. Dyrektor UKS w G...
do wszystkich argumentów zawartych we wstępnym stanowisku strony, w tym m.in. do stanowiska dotyczącego zasady racjonalnego ustawodawcy w świetle obowiązujących przepisów art...

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

postępowania kontrolnego na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w tym przepisie było właśnie postępowanie o stwierdzenie...

III SA 1137/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-08

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Okoliczności, na które organy powoływały się zawieszając kontrolę skarbową stanowiły...

V SA/Wa 2547/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-15

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ. Okoliczności, na które organy powoływały się zawieszając kontrolę skarbową stanowiły przesłankę...
ze złoża w 1996 r.,, - naruszenia przepisów prawa górniczego, gdyż zagadnienie to pozostawało poza przedmiotem uregulowań rozporządzenia w zakresie przesłanek przyznania...

III SA 2374/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-14

, bezsporny. Aby jednak coś łatwo stwierdzić, w sposób niewątpliwy, bezsporny, to coś musi istnieć. Dlatego też wstępnym warunkiem uznania, że nastąpiło rażące naruszenie prawa...
jest ustalenie, że w zakresie objętym decyzją obowiązywał niewątpliwy stan prawny. Zagadnienie to okazało się kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy niniejszej. Rozpatrując...

III SA 1830/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-26

, za pomocą którego odbył się transport eksportowanych towarów., Dalsze postępowanie w ocenie Sądu już na wstępnym etapie wymagało zweryfikowania tych podstawowych...
inicjatywy przejawianej przez stronę postępowania. W szczególności ze względu na przyjętą metodę szacunkowego określenia przychodu, wymagającą znajomości zagadnień...

III SA/Wa 1998/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-31

to jest jedynie pierwszą, wstępną przesłanką warunkującą zwiększenie wartości początkowej tych środków o wydatki poniesione na ulepszenie. Organ podatkowy musi jeszcze wykazać...
'A. ' w P. i zagadnienia, 'wartości firmy'. Zdaniem Spółki przedmiotowy aport stanowiło zorganizowane przedsiębiorstwo, a nie 111 sztuk środków trwałych i tym samym miała...

III SA/Wa 1414/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

, wstępną przesłanką warunkującą zwiększenie wartości początkowej tych środków o wydatki poniesione na ulepszenie. Organ podatkowy winien wykazać, że nastąpił wzrost wartości...
. Zagadnienia amortyzacji bilansowej zdefiniowane zostały przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.). System...

III SA/Wa 411/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-26

lutego 2005 r. sygn. akt III SA 3030/05, omówionego we wstępnej części uzasadnienia. Wyrokiem tym objęte były decyzje dotyczące podatków dochodowych od osób fizycznych...
tego, że nie uchyliła decyzji organu pierwszej instancji i nie umorzyła postępowania, winna być uchylona., Analizując to zagadnienie Sąd stwierdza, że wskazany przez Generalnego...
1   Następne >   2