Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 276/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-22

[...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie zatwierdzenia planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
W.,, - umorzył postępowanie w pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że [...] r. do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. wpłynął wniosek 'B' Sp. j. z [...] r...

III SA/Gl 1076/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-01

. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (umorzenia postępowania w sprawie zabezpieczenia...
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm., zwanej dalej: K.p.a.), organ pierwszoinstancyjny umorzył postępowanie wszczęte w przedmiotowej sprawie...

III SA/Gl 304/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

ze skargi 'A' w R. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
skarżąca cofnęła skargę oraz wniosła o zwrot uiszczonego wpisu od skargi., Odpowiadając na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Gl 895/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-13

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z [...] r. T. C. złożył skargę na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
o umorzeniu postępowania gdy skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast zgodnie z art. 60 tej ustawy cofnięcie skargi wiąże Sąd, który uzna je za niedopuszczalne...

III SA/Gl 894/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-13

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z [...] r. T. C. złożył skargę na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
o umorzeniu postępowania gdy skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast zgodnie z art. 60 tej ustawy cofnięcie skargi wiąże Sąd, który uzna je za niedopuszczalne...

III SA/Gl 542/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-07-25

i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpoznania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zwrócić skarżącemu 100 zł (słownie: sto złotych...
., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Dodatkowo wskazać należy na art...

III SA/Gl 1055/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącemu cały wpis w kwocie 200 zł (dwustu złotych). Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję Dyrektora...
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.', Z kolei z mocy art. 161 § 1 pkt 1 ustawy: 'Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

III SA/Gl 1262/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-26

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania żądanego zaświadczenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi...
nieważności.', Z kolei z mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. 'Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę'., Z mocy art. 232 §...

III SA/Gl 1644/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-16

kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi lub górniczymi postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie procesowy, którego wpływ...
administracyjnymi ( Dz.U. 153, poz. 1270 ze zm. ), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Z kolei art. 60 cyt. ustawy ustala...

III SA/Gl 341/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-06-06

do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. K. L., dalej jako 'skarżący', pismem z 25 lutego 2022 r., wystąpił do Wojewódzkiego Sądu...
prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio., Stosownie natomiast do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało...
1   Następne >   +2   +5   +10   18