Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

II GSK 457/19 - Wyrok NSA z 2022-08-11

przez radcę prawnego, wniosła o umorzenie postępowania z uwagi na to, iż niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe oraz o zasądzenie na rzecz Spółki kosztów...
, o umorzenie postępowania w sprawie rozpoznawanej skargi kasacyjnej ze względu na to, że decyzją z 5 marca 2019 r., Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła postępowanie...

VI SA/Wa 1086/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia [...] kwietnia 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia indywidualnego zezwolenia...
oceny, iż wnioskowane czynności nie podlegają ograniczeniom obrotu dewizowego spółka wniosła o umorzenie postępowania, W uzasadnieniu wniosku, podano, że F. sp. z o.o...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

zakresie, a to wówczas, gdy skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Uchylenie orzeczenia...
wojewódzkiego sąd administracyjnego i odrzucenie skargi lub umorzenie postępowania następuje wówczas z urzędu, z tym jednak zastrzeżeniem, że może ono dotyczyć...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

z siedzibą w S. do kwoty 140 000 euro oraz umorzył postępowanie w pierwszej instancji., Decyzję wydano w następujących ustaleniach;, Decyzją nr [...] z dnia [...] sierpnia...
w związku z tym również podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., W szczegółowej odpowiedzi na skargę Prezes Narodowego Banku Polskiego...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

niniejszej sprawy organ miał pełne podstawy do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. Bezprzedmiotowość postępowania, o której mowa w tym ostatnim przepisie...
jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może też zostać ujawniona - jak było w przedmiotowej sprawie - dopiero w wyniku rozpatrywania odwołania przez organ II instancji...

VI SA/Wa 2592/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

o jej uchylenie., Pismem z dnia 14 października 2013 r. skarżąca, powołując się na art. 60 p.p.s.a., cofnęła skargę, wnosząc o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego...
rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., nazywanej dalej 'k.p.a....

II SAB/Wa 4/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-31

), w przypadku uzupełnienia braków skargi o jej oddalenie jako bezzasadnej, bądź umorzenie postępowania sądowego. W uzasadnieniu pisma procesowego strona skarżona podniosła...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (...)'., W odpowiedzi na powyższy wniosek Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej NBP wystosował do wnioskującej spółki...

II SAB/Wa 123/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

. 1 u.d.i.p.)., Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku...
wymogom prawa., Skarżący domagał się:, 1) rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami...

II SA/Wa 466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

. 1 i 2 u.d.i.p., W tym miejscu wskazać należy, że stosownie do art. 16 ust. 1 u.d.i.p odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania...
. zasądza od Prezesa Narodowego Banku Polskiego na rzecz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu postępowania sądowego...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

zaskarżonej decyzji w całości wraz z decyzją wydaną w I instancji oraz o umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości oraz zwrot kosztów postępowania według norm...
. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności kantorowej oraz wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności...
1   Następne >   2