Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

I SA/Wa 495/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-09

uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz skarżącego K. G...
do wniesienia odwołania., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego podnosząc, że przedmiotowa skarga została uwzględniona w całości na podstawie...

IV SA/Wa 2043/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją z dnia...
: 2016, poz. 23), dalej 'K.p.a.', po rozpoznaniu wniosku P. O., dalej 'skarżącego' z [...] kwietnia 2016 r. o umorzenie postępowania odwoławczego w przedmiocie rozpatrzenia...

III SA/Wa 2011/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

Zdrowotnej w R. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległej wpłaty...
2008 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umorzył postępowanie wobec [...] Zakładu Opieki Zdrowotnej w R. w sprawie umorzenia...

III SA/Wa 2630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-11

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu...
[...] października 2018 r. umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie stwierdzenia oraz zwrotu nadpłaty z tytułu wpłat na PFRON za okres od stycznia 2012 r...

III SA/Wa 792/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-12-05

za grudzień 2020 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący Z.M. wniósł w niniejszej sprawie skargę z 4 marca 2022 r. na wskazane na wstępie postanowienie Ministra...
Niepełnosprawnych, decyzją z [...] lipca 2022r., '(...) umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialności Z. M. za zaległości z tytułu PFRON...

V SA/Wa 1639/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz skarżącego...
natomiast z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe., W doktrynie oraz judykaturze...

VI SA/Wa 318/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

postępowania w sprawie zawieszenia postępowania postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] Minister Pracy...
i Polityki Socjalnej po rozpatrzeniu zażalenia M. Spółka z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2010 r. nr [...] o umorzeniu postępowania...

VII SA/Wa 755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-10

niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2011 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracyjnego postanawia umorzyć postępowanie. J. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

III SA/Wa 3356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

a w i a 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego 'W.' sp. z o.o....
z dnia [...] sierpnia 2012 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie. W związku z tym wniósł o niezasądzanie na rzecz Skarżącej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa...

III SA/Wa 3357/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

a w i a 1) umorzyć postępowanie sądowe, 2) zasądzić od Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego 'W.' sp. z o.o....
[...]sierpnia 2012 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie. W związku z tym wniósł o niezasądzanie na rzecz Skarżącej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100