Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II SO/Łd 12/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-12-14

1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć...
postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął wniosek. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.)., Z kolei przepis...

II SAB/Wa 259/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić skarżącej J. R. wpis od skargi w wysokości 100 zł...
przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowanie w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął...

I OSK 22/13 - Wyrok NSA z 2014-08-07

. [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie w sprawie odmowy wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr [...] do działki...
[...] i umorzył postępowanie w tym zakresie., Następnie J.M., na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz...

II GSK 617/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-29

postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić T. S...
, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I OZ 973/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

uchylenia decyzji I instancji i odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe Zarządzeniem...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

I OW 18/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-22

w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę lub, jak wskazano powyżej wniosek, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

I OSK 3493/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18

stanowiska przez Fundację., Zwrócono uwagę na okoliczność, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie określają terminu wydania decyzji o umorzeniu postępowania...
w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Jeżeli by przyjąć, iż organ powinien był wydać decyzję o umorzeniu postępowania niezwłocznie tj. zwyczajowo...

I OSK 43/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

zezwolenia na lokalizację zjazdu postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2. zwrócić H. G. ze środków budżetowych Wojewódzkiego...
. (nadanym w dniu 22 stycznia 2013 r.) pełnomocnik H. G. cofnął skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II SAB/Ke 73/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-11

uzasadnienia. Z tego względu skarżący wniósł także o wymierzenie organowi grzywny., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na załatwienie...
, art. 16 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, decyzją z dnia 25 listopada 2019 roku, umorzył postępowanie w sprawie udzielenia W. C. informacji...

II SA/Kr 100/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-01-30

oświadczyła, iż cofa skargę w niniejszej sprawie., W tym stanie rzeczy orzeczono o umorzeniu postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60...
postępowanie sądowe II. zwrócić skarżącej kwotę 10 ( dziesięć ) złotych tytułem uiszczonego wpisu 1. Art. 97 § 1 ustawy z 30 VIII 2002r - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   7