Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 112/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-08-05

Stanowisko organu administracji publicznej w zakresie niezasadności wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego powinno być wyrażone przez wydanie decyzji...
merytorycznej. Żaden przepis prawa, w tym art. 105 Kpa, nie daje podstaw do wydania decyzji ani postanowienia o odmowie umorzenia postępowania. Decyzja o odmowie umorzenia...

I SA/Po 2576/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-24

w tytułach wykonawczych, Piotr G. żądał umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., Zgodnie z art. 34 par. 1...
kwestionuje istnienie obowiązku uiszczenia należności objętych tytułami wykonawczymi, doręczonymi zobowiązanemu 7 kwietnia 1998 r., oraz wnosi o umorzenie postępowania...

SA/Po 1989/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-06

Fakt, że toczy się postępowanie egzekucyjne, nie czyni wniosku podatnika w sprawie umorzenia zobowiązania podatkowego bezprzedmiotowym /art. 31 ustawy z dnia 19 grudnia...
., Wniosek do Rzecznika nie wstrzymał postępowania egzekucyjnego, wobec czego dnia 21 stycznia 1994 r. podatnik złożył wniosek o umorzenie zaległości podatkowych wraz...

SA/Po 1599-1600/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

skarg dotyczy postanowień organów podatkowych odmawiających umorzenia postępowania zabezpieczającego., Urząd Skarbowy w W. postanowieniem z dnia 5.01.1994 r. w trybie art...
majątku., Rozpatrując zarzuty Stefana O. na czynności egzekucyjne - Urząd Skarbowy w W. postanowieniem z dnia 17.01.1994 r., odmówił umorzenia postępowania zabezpieczającego...

I SA/Po 273/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-10-06

przez izbę skarbową winien być wzięty pod uwagę przy rozpatrywaniu możliwości umorzenia., Izba Skarbowa w Z. decyzją z dnia 15 stycznia 1998 r. umorzyła postępowanie...
zapłacone, wobec czego stwierdził wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa umorzył postępowanie odwoławcze., Decyzję tę Spółka 'S...

II SA/Po 1603/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-08-24

umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości - oddala skargę. Kierownik Urzędu Rejonowego w G. decyzją z dnia 6 lipca 1998 r. (...) działając na podstawie...
po dniu 1 stycznia 1998 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawidłowo umorzył postępowanie albowiem zgodnie...

I SA/Po 1842/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-08-08

oddala skargę w przedmiocie umorzenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Trafnie zauważa organ odwoławczy, że jego postępowanie dotyczyło...
, w sposób rodzący skutki prawne, kto w niniejszej sprawie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Umorzenie postępowania wobec Anny S. nie wywołuje skutków bezpośrednich...

I SA/Po 1012/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-02-17

podatnika mają interes prawny w rozpoznaniu odwołania, a więc przymiot strony postępowania odwoławczego. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania...
skarbowego zmarł, to mimo umorzenia postępowania w sprawie określenia dochodu i podatku dochodowego za 1993 r. należy uznać, że ma to znaczenie prawne dla określenia...

I SA/Po 2065/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-09-10

Jeżeli w wyniku wznowionego postępowania okaże się, że postępowanie z takich lub innych względów stało się bezprzedmiotowe, to nowa decyzja będzie stanowić o umorzeniu...
postępowania. Rozstrzygnięcie istoty sprawy to zatem nie tylko wyłącznie rozstrzygnięcie merytoryczne /wymiar cła/, ale również rozstrzygnięcie niemerytoryczne /umorzenie...

II SA/Po 936/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-09

. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. decyzją z dnia 4 lutego 2000 r., (...) na podstawie art. 51 ust. 4...
. na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie., W uzasadnieniu decyzji podał, że wyrokiem z dnia 6 marca 2000 r. Trybunał Konstytucyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   12