Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X
  • Symbol

II SA/Po 191/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-24

rolnego; postanawia skargę odrzucić /-/ A. Łaskarzewska J. P. wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy K. z dnia [...] września 1981r. w spawie...
nieważności decyzji administracyjnej, którego rozpoznanie w drodze postępowania sądowoadministarcyjnego nie jest dopuszczalne., Stwierdzenie nieważności decyzji...

IV SA/Wa 712/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-15

budowy kanalizacji wodociągowej i sanitarnej (w § 1 Uchwały)., Wniesiono o stwierdzenie nieważności Uchwały w całości., W uzasadnieniu skargi podniesiono:, - na podstawie §...
naruszenie prawa; powoduje konieczność stwierdzenia jej nieważności; w korespondencji do takiego poglądu pozostają - wydane na gruncie podobnego stanu faktycznego - wyroki...

II OSK 758/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

, ze wchodzi ona w życie z dniem podjęcia., W dniu 27 kwietnia 2005 r. B. P. wezwała Wójta Gminy do stwierdzenia nieważności uchwały, wskazując na brak podstaw do jej podjęcia.W...
temu obowiązkowi co skutkowało stwierdzeniem jej nieważności; 2/naruszenie przepisów o postępowaniu w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy tj.art.91 § 3,106 § 3 i 5...

VIII SA/Wa 396/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-17

jakiegokolwiek upoważnienia do nakładania tego typu obowiązków w drodze aktów prawa miejscowego., Z uwagi na powyższe skarżący wnosił o stwierdzenie nieważności zaskarżonej...
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca...

II SA/Rz 347/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-15

, a w konsekwencji musiało to doprowadzić również do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Zarządu Gminy, która została wydana na jej podstawie., Poza tym Sąd zauważył...
kasacyjnej od wyroku WSA o stwierdzeniu nieważności uchwały Zarządu Gminy z dnia [...] III 1998 r. Nr [...]zaskarżono go w całości wnosząc o jego uchylenie., Zarzucono naruszenie...

IV SA/Po 666/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

na powyższe uchybienia Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej Uchwały., W odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej Gmina wniosła o oddalenie skargi...
albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1 p.p.s.a.)., Wprowadzając sankcję...

II SA/Ol 999/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-25

w miejsce parametrów normatywnych w postaci roku., Wskazując na powyższe Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części., W uzasadnieniu skargi...
, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie...

II SA/Ol 959/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-11

. W związku z powyższym skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w całości. W uzasadnieniu wskazał, że zakwestionowana uchwała jest aktem prawa miejscowego...
postanowiono jedynie, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Powyższa okoliczność stanowić powinna przesłankę stwierdzenia nieważności tej uchwały w całości, bowiem skutkiem...

II SA/Kr 284/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

ustalenia opłat za możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Domagając się stwierdzenia nieważności wskazanej wyżej uchwały zarzucił jej naruszenie art. 7 ust. 1 pkt 1, art...
sądowoadministracyjnej. Konieczne jest bowiem rozróżnienie skutków prawnych uchylenia aktu od skutków, jakie wiążą się ze stwierdzeniem jego nieważności. Uchylenie uchwały przez organ...

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

z dnia 24 czerwca 2005 r., sygn akt II SA 959/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził nieważność tej uchwały. W konsekwencji zaś stwierdzenie...
jej nieważności musiało doprowadzić także do stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały Zarządu, która została przecież wydana na jej podstawie. Niezależnie od tego Sąd zauważył...
1   Następne >   +2   +5   9