Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Sz 789/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-10

ze skargi P. Ż. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wstrzymania produkcji...
, które wpływają hamująco na rozwój drobnoustrojów., Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji., Decyzją z dnia [...] r., nr [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii odmówił...

II SA/Ol 1338/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

z uwagi na toczące się przed Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w M. z dnia...
pieniężnej jest postępowaniem zupełnie niezależnym od postępowania zakończonego decyzją, której dotyczy wniosek o stwierdzenie nieważności. Wskazano, że odrębność obu...

II SA/Op 453/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-22

Weterynarii w Opolu odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie z dnia 19 września 2013 r., nr [...], w przedmiocie zakazu wprowadzania...
w niniejszej sprawie decyzja, która wydana została w odrębnym postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji, jest decyzją organu pierwszej instancji...

II SA/Go 587/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

. 156 § 1 pkt 1 i 4 K.p.a, o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] marca 2012 r., ewentualnie o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, uchylenie...
niewłaściwe zastosowanie w sprawie., Na tej podstawie, strona zwróciła się o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej Powiatowego...

II SA/Ol 981/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-01-04

niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić...
organu odwoławczego. Zgodnie bowiem z zasadą określoną w art. 157 § l Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do stwierdzenia nieważności jest organ...

II SA/Op 453/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu z dnia 10 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia...
nieważności decyzji w sprawie zakazu wprowadzania zwierząt do obrotu postanawia: zwrócić skarżącemu R. R. kwotę 200 (dwieście) złotych, tytułem uiszczonego w sprawie wpisu...

II SA/Wr 406/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-10

albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeśli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności., Sąd rozpatrując przedmiotową skargę K. K. na opisaną...
, a to wypełnia dyspozycję dyspozycję przepisu art. 156 § 1 pkt 2 KPA i uzasadnia stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji D. Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii...

II SAB/Op 3/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie przekazania odwołania od decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakazu wprowadzania...
., jest bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie nieprzekazania odwołania od decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zakazu...

II OSK 1702/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

. 151 Ppsa poprzez wadliwą ocenę działania 'PLW' i 'OWLW', w szczególności pominięcie okoliczności, że w sprawie zachodziły przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji...
, do stwierdzenia nieważności ich decyzji i brak zastosowania art. 145 § 1 pkt 2 K.p.a. w części został sformułowany w sposób zupełnie chybiony, gdy chodzi o ostatnio...

II SA/Ol 737/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-12

, iż przed jego wydaniem nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego, nie zawiadomiono zainteresowanego o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Wniósł o stwierdzenie nieważności...
w przedmiocie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Organ wyjaśnił, że postępowanie to stanowi tryb nadzwyczajny, którego celem jest wyeliminowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   19