Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OSK 2215/15 - Wyrok NSA z 2017-06-13

. 28 ust. 1 u.p.z.p. organ wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w powyższym zakresie., W uzasadnieniu skargi organ nadzoru szczegółowo i wyczerpująco opisał powody...
, które przemawiały za stwierdzeniem nieważności ww. uchwały we wskazanym zakresie., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Udanin wniosła o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd...

III SA/Gl 505/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-15

) w zw. z art. 93 ust. 1 u.s.g. RIO domagało się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej...
na uwzględnienie w całości, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Zgodnie z art. 1 § 1 i 2...

II SA/Łd 548/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

Administracyjnego w Łodzi Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli wniósł o stwierdzenie jej nieważności w całości., Zaskarżonej uchwale Prokurator Rejonowy w Zduńskiej Woli...
administracji wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w stosunku do § 1 ust. 3, § 5 i 6, § 16 ust. 2 pkt a i b, § 15 ust. 4, § 14 ust. 3, § 18, § 23 ust. 1 lit...

IV SA/Wa 153/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-01

Rady Gminy M. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. stwierdza...
do stwierdzenia nieważności uchwały;, 2. art. 27 w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz...

II OSK 499/08 - Wyrok NSA z 2008-10-08

ze zm.), o stwierdzenie jej nieważności 'w części dotyczącej trybu postępowania' wymaganego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r...
. Ponadto, z ostrożności procesowej wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części tj. w § 1 ust. 2 w zakresie jakim obejmuje działki nr [...]-[...], położone...

II SA/Op 529/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej uchwały 'w części...
o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części tj. w § 1 ust. 2 w zakresie jakim obejmuje działki nr 511/2, 511/3, 513/3, 513/4, 517, 518/3, położone w Polskiej...

III SA/Gl 504/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

Obrachunkowa domagała się stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w całości jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 19 ust. 2...
, bowiem zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności., Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo...

II OSK 791/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powołaną uchwałę, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności oraz zasądzenie kosztów postępowania...
czy stwierdzenie nieważności planu miejscowego w części nie powoduje dezintegracji postanowień całego planu, art. 134 § 1 i art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie...

II OSK 2470/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 675) nie skutkuje możliwością stwierdzenia jego nieważności przez sąd administracyjny z powodu naruszenia zasad...
obejmującej treść § 101 ust. 2 pkt 2 lit. b w związku z § 80, § 113 ust. 2, § 119 ust. 4 lit. b) i w tym zakresie wniosła o stwierdzenie jej nieważności. Skarżąca wskazała...

II OSK 2079/16 - Wyrok NSA z 2018-08-07

i zagospodarowaniu przestrzennym i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. W obszernym uzasadnieniu organ nadzoru szczegółowo opisał dostrzeżone naruszenia prawa zarówno...
, że dla stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały wystarczające było naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego bez wymogu istotności tego naruszenia., Sąd I instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100