Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 94/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
. nr [...] odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] maja 2006 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta...

I OSK 166/22 - Wyrok NSA z 2023-03-24

., nr DO-VII.7613.59.2020.MK w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddalił skargę., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące istotne...

I SA/Wa 2611/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
. nr [...], którym odmówił wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku [...] Sp. z o.o. w likwidacji z dnia [...] grudnia 2020 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...

I SA/Wa 3070/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-05-31

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 15 września 2021 r. nr DO-IV.7613.38.2019.AD w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji i umorzenia postępowania oddala...
oraz jako pełnomocnik spadkobierców byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości oraz wniosku spółki [...] '[...]' spółka jawna [...] o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wa 2876/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-25

stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii decyzją nr DO.4.7613.144.2019.EK z 11 października 2021 r. uchylił decyzję Ministra...
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 30 kwietnia 2013 r. nr BOI-4ps-787-R-358/11 w całości i umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia...

VII SA/Wa 918/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargi...
i Technologii z dnia [...]listopada 2020 r., znak: [...] umarzającą w całości postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] Nr [...]z dnia...

I OSK 4429/18 - Wyrok NSA z 2022-01-14

sierpnia 2008 r. Prezydent Miasta G. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody z [...] października 2000 r., w części odnoszącej się do działki nr [...]. Wskazał...
., Decyzją z [...] września 2009 r., nr [...], utrzymaną w mocy decyzją z [...] grudnia 2009 r., nr [...] Minister Infrastruktury odmówił stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Wa 710/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

. U. i A. U. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w [...] z [...] maja 1967 r. nr [...] w zakresie dotyczącym działek ewid...
. wystąpili z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji z [...] maja 1967 r. w zakresie dotyczącym działek ewid. nr [...] i nr [...] położonych w [...] pomiędzy ul...

I SA/Wa 297/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, po rozpatrzeniu wniosków K. T. oraz M. T. o ponowne...
do stwierdzenia nieważności ww. decyzji zgodnie z art. 156 § 1pkt 2 kpa., W związku z zarzutami zawartymi we wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy w pierwszej kolejności Minister...

VII SA/Wa 770/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

, Pracy i Technologii z dnia [...] lutego 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji: budowa drogi ekspresowej w korytarzu zarezerwowanym...
1   Następne >   +2   +5   +10   50