Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I SA/Wa 495/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

, oraz o stwierdzenie jej nieważności., Po rozpatrzeniu tego wniosku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] odmówiła wznowienia...
[...] listopada 2008 r. nr [...] odmówiła wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia [...] grudnia 2005 r. oraz odmówiła stwierdzenia nieważności...

II SA/Wa 635/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję Centralnej...
wniosku K. W.-Ś. (dalej skarżąca) o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z [...] maja 2017 r., postanowiła odmówić stwierdzenia nieważności decyzji o uchyleniu uchwały...

I SA/Wa 494/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Centralna Komisja do Spraw...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...]., Zaskarżone orzeczenie wydano w oparciu...

II SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję z dnia [...] maja 2019 r. Nr-[...], wydaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności...
ją do ponownego rozpoznania., Sekcja [...] Centralnej Komisji po zapoznaniu się z wnioskiem [...] K. W. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Centralnej Komisji z dnia [...] maja...

I SA/Wa 335/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-13

. o wznowienie postępowania z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w W. z dnia...
wymienione w art. 145 § 1 pkt 1, 4, 5 kpa, oraz o stwierdzenie jej nieważności., (1.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2008 r. sygn...

I OSK 179/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

i Tytułów z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia [...] grudnia 2005 r...

I OSK 180/11 - Wyrok NSA z 2011-05-17

zakończonej decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. z powodu przyczyn wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1, 4, 5 K.p.a., oraz o stwierdzenie jej nieważności. Po rozpatrzeniu...
w zakresie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] grudnia 2005 r. i odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie., Uwzględniając skargę J. T. Wojewódzki Sąd...

I OSK 1774/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

Pięknych w Warszawie i P. O. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady...
on na stwierdzenie nieważności uchwały 'w przedmiocie odmowy uchylenia własnej uchwały z [...] września 1996 r. (...)'. Wykładnia językowa art. 29a prowadzi do wniosku...

II SA/Wa 1375/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Wydziału 1. stwierdza nieważność zaskarżonej...
, poprzez jego zastosowanie do uchwały, mimo że przepis ten zezwala wyłącznie na stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia. Nadto podniosła...

I OSK 49/18 - Wyrok NSA z 2019-09-24

i nie zastosował trybu z art. 29a dla stwierdzenia nieważności postępowania przed Radą Wydziału oraz art. 18a ustawy, nie powołując komisji habilitacyjnej dla oceny dorobku naukowego...
pierwszeństwo należy przypisać trybowi stwierdzenia nieważności, jako idącemu w swych skutkach dalej niż tryb wznowieniowy (J. Jaworski, Wznowienie postępowania w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   31