Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SA/Ol 190/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-03-13

za służby. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu niezgodności z prawem, nakazanie organowi naliczenie i wypłacenie należności za służby pododdziału...
trwałości decyzji administracyjnych, wyrażonej w art. 16 § 1 k.p.a., uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznych, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania...

III OSK 403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

do stwierdzenia jej nieważności. Wskazał, że w zaistniałym stanie faktycznym, w związku z brakiem podstaw prawnych do orzekania w trybie administracyjnym, Dyrektor Oddziału...
jako rażące naruszenie prawa powodującą stwierdzenie nieważności. Zgodnie z art. 6 k.p.a organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że klauzule...

II SA/Op 357/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-03-15

zawodowych w tym zakresie są zaspokojone. Organ podkreślił, że wydanie decyzji bez podstawy prawnej byłoby obarczone wadą obligującą organ do stwierdzenia jej nieważności...

I OSK 249/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

niedopuszczalnego środka zaskarżenia, Sąd uznał, że zaszły podstawy do stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia w zakresie, w jakim utrzymywało ono w mocy...
w punkcie pierwszym stwierdził nieważność zaskarżonego przez K.K. postanowienia Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia [..] listopada 2017 r., nr [..] w zakresie, w jakim...

I OSK 915/17 - Wyrok NSA z 2019-01-22

związanym zarzutami i wnioskami skargi - w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezesa AMW z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] oraz postanowienia...
wypadku podstawą do jego zastosowania będzie stwierdzenie, że akty lub czynności poprzedzające wydanie zaskarżonego aktu lub podjętej czynności naruszyły przepisy prawa...

III OSK 173/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

. z art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a. w zw. z art. 151 § 1 pkt 2 K.p.a., poprzez oddalenie skargi zamiast stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia, w sytuacji...
podniesionych niej zarzutów sprowadza się do zakwestionowania stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zaaprobował stwierdzenie organów, że skarżący...

III OSK 2546/21 - Wyrok NSA z 2023-10-18

, stwierdzenia jej nieważności oraz zasądzenia od organu na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania. Skarżący podkreślił, że ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, która weszła...
zaś ust. 13 tego artykułu, w przypadku stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do zwrotu należności w terminie 14...

III OSK 3391/21 - Wyrok NSA z 2021-06-16

i jej uwzględnienie i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji organu drugiej instancji w całości, a także poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. W przypadku uznania...
Sądu drugiej instancji, zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzenie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, że zastosowanie w niniejszej sprawie art. 21 ust. 6 pkt...

I OSK 811/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

z faktu posiadania przez wnioskodawcę statusu rencisty wojskowego. Zdaniem Sądu I instancji stwierdzenie organu, że A. S. nie posiada przymiotu strony w postępowaniu z wniosku...
określonych w relewantnych normach prawa materialnego. Z samego stwierdzenia organu, które zostało zawarte w skardze kasacyjnej, wynika, że żołnierze zawodowi są osobami...

I OSK 2792/19 - Wyrok NSA z 2020-07-15

2018r., to należało uznać, że prowadzone wobec niej postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego i zobowiązanie do zwrotu należności...
nadpłata świadczenia mieszkaniowego i brak było podstaw do zobowiązania skarżącej do zwrotu naliczonej nadpłaty, to postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty świadczenia...
1   Następne >   +2   5