Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 351/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-27

Jeżeli skarżący w skardze do sądu administracyjnego domaga się stwierdzenia nieważności decyzji wydanych w obu instancjach administracyjnego postępowania podatkowego...
zarzutom skarżącego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzją tą ze skutkiem prawnym nie zaprzecza. W dniu 19.10.1995 r. Urząd Skarbowy decyzją określił Zygmuntowi C...

II SA/Łd 204/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-06-13

nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. Do kwestii tej odnosi się jednak przepis ust. 2 stanowiący, iż organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie...
stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. Nie można tego przepisu interpretować zawężająco i obowiązek wszczęcia postępowania ograniczać do sytuacji...

II SA/Łd 1235/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-12

Rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, od którego zależy rozpatrzenie...
. Zbigniew S. oświadczył, iż w dniu 12 grudnia 1998 r. złożył do Wojewody R. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z 12 stycznia 1998 r. lecz nie otrzymał na nie odpowiedzi...

II SA/Łd 1277/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-31

W przypadku prawomocnej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez organ samorządowy organ nadzoru...
z tym dwukrotnie występował do organu nadrzędnego nad Burmistrzem - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji. Kolegium...

II SA/Łd 1876/97 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1998-03-20

jako organy pierwszej instancji. Tym samym na tych organach spoczywa obowiązek wypłaty odszkodowania w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji naczelnika gminy wydanej...
trwałości decyzji administracyjnych /art. 16 par. 1 Kpa/., Dopiero od dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o stwierdzeniu nieważności biegnie termin trzyletni...

SA/Ł 703/94 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1994-03-23

1. Pismo właściwego organu, informujące o braku przesłanek do stwierdzenia nieważności kwestionowanych przez radnego uchwał rady, nie jest ani decyzją administracyjną...
do stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miasta i Gminy w Ł. w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Pismem z dnia 26 lipca 1993 r. radny Miasta...

I SA/Łd 536/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-07-24

i żądania dotyczącego stwierdzenia nieważności tej decyzji, albowiem brak jest dostatecznych podstaw do uznania, że zaistniały wystarczające przesłanki, określone w art...
nieważności zaskarżonej decyzji Izby Skarbowej w całości /a tylko w takiej formie byłoby w rozpoznawanej sprawie możliwe stwierdzenie nieważności/ spowodowałoby, iż w mocy...

I SA/Łd 2042/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

poz. 368 ze zm./ Sąd zobowiązany jest do stwierdzenia /z tego powodu/ nieważności zaskarżonej decyzji podatkowej. W dniach od 23.01. do 06.04.1998 r. Urząd Kontroli...
/ do Sądu. Ustawodawca udziela Sądowi uprawnienia do stwierdzenia nieważności poddanych osądowi aktów /decyzji lub postanowień/ w przypadkach /przedmiotowa hipoteza normy...

I SA/Łd 431/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-30

się przez organ pierwszej instancji takiego naruszenia prawa, które w myśl art. 247 Ordynacji podatkowej, stanowi przyczynę stwierdzenia nieważności /w tym z powodu wydania...
Sądzie Administracyjnym. Zaś o stwierdzeniu nieważności decyzji Urzędu Skarbowego orzeczono stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie...

II SA/Łd 233/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-16

instancji podniósł, że w istocie skarga zawiera zarzuty z art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa, odnoszące się do kwestionowanej decyzji z roku 1992. W sprawie stwierdzenia nieważności...
art. 16 par. 1 Kpa ustanowił zasadę ogólną trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych, których uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16