Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Kr 1382/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-25

przedstawione na stronie 13 operatu z 2007r., stanowiącego zasób bazowy, a zatytułowanej 'obwodnica działki ewid. nr [...] wraz z budynkami', natomiast ich współrzędne...
w dacie założenia ewidencji (0,2821 ha). Organ wskazał także, że uzupełniono dotychczasowy materiał dowodowy o powyższe dokumenty znajdujące się w zasobie bazowym operatu...

IV SA/Wa 808/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Krzycki (spr.), Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2015 r. sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia...
zamieszczonych na karcie 10 operatu pomiarowego zasobu bazowego, wyznaczone zostały granice działki ew. nr [...] z działkami sąsiednimi, w tym - [...]; północna granica działki ew...

I OSK 64/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Prezydenta m. st. Warszawy z dnia [...] czerwca 2014 r. w części dotyczącej W. Ł;, 4) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, według norm...
bazowej ewidencji gruntów. Podkreślić bowiem należy, że postępowanie ma charakter rejestrowy, czyli wtórny do zdarzeń prawnych z których wynikają zmiany podlegające...

II SA/Rz 530/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-10

st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 października 2012 r. sprawy ze skargi W. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora...
przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, gdyż okoliczności faktyczne niezbędne do jej rozstrzygnięcia zostały wystarczająco wyjaśnione w oparciu o dokumentację z zasobu bazowego...