Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 887/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-13

sprawy ze skargi P. G. i D. G. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
[...] r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z dnia [...] r. nr [...]w sprawie pozwolenia na budowę dla [A] S.A. w K. odwodnienia części...

II SA/Gl 853/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-14

[...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielenia pozwolenia dla 'A' S.A. na budowę...

II SA/Gl 853/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-15

ze skargi P. G. i D. G. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
[...] r. i nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji z dnia [...] r. nr [...] w sprawie pozwolenia na budowę dla 'A' S.A. w K. napowietrznych...

II SA/Gl 887/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-07

Górniczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: 1. umorzyć...
skargę wniesioną na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r.nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II SA/Gl 886/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-13

celem prowadzenia prac budowlanych związanych z powyższym przedsięwzięciem. Zwrócono uwagę także na nadany tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Ustosunkowując...
się do tego wniosku inwestor również wskazał na nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz rozpoczęte prace budowalne, lecz w okolicznościach tych upatruje brak...

III SA/Gl 252/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-26

, W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie 'rygoru natychmiastowej wykonalności' zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu podniesiono, że z powodu okoliczności przemawiających...
uniemożliwiającego skuteczne ich odparcie przez skarżącego nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, co uczynił organ odwoławczy, nie jest zasadne., Wojewódzki Sąd...

III SA/Gl 657/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

podobnych uchybień; wadliwe nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z naruszeniem art. 42 § 3 Konstytucji RP; wreszcie naruszenie zasady prowadzenia postępowania...
, iż wbrew temu co twierdzi skarżący, decyzji Dyrektora UGBKUE z [...] r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, lecz podlegała ona natychmiastowemu wykonaniu...

III SA/Gl 190/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-19

lub 2 podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności., W art. 171 ust. 1 pkt 2 p.g.g. ustawodawca przewidział możliwość ingerencji organu nadzoru w działalność ruchu...
, że z prawa zaskarżenia nie korzysta a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i została wydana z uwzględnieniem art. 10 § 2 k.p.a. (sprawa niecierpiąca zwłoki...

III SA/Gl 641/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-23

przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. ., W uzasadnieniu podniosła, że nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności odstąpiono od ogólnych zasad postępowania...
od decyzji pierwszoinstancyjnej złożyć wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności czego nie uczyniła. Przeciwnie, wykonała nakaz, mimo że nie widziała ku...

III SA/Gl 969/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

została podjęta w sprawie już rozstrzygniętej inną decyzją korzystającą z rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonanie tej decyzji naraziłoby stronę na zarzut prowadzenia...
z mocy prawa rygorowi natychmiastowej wykonalności. Zawarcie zatem w sentencji decyzji, zwrotu 'bezzwłocznie' stanowiło wskazanie terminu wynikającego z przepisu ustawy (art...
1   Następne >   3