Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SA/Wa 1417/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

prawa nieruchomości, zostanie ustalone w odrębnej decyzji;, V. Decyzji niniejszej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązywał do niezwłocznego...
, właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego., Za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 specustawy drogowej...

VII SA/Wa 1133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

., Pismem z dnia [...] lutego 2011 r., znak: [...], Inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny...
[...]) - Odcinek od ul. [...] do ul. [...]' w [...] oraz nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od przedmiotowej decyzji odwołanie do Ministra Infrastruktury...

VII SA/Wa 490/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

, w wierszu od 15 do 24 o treści:, '13' Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy ., Zgodnie z art. 17...
niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Wobec powyższego, decyzja niniejsza:, - zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości,, - uprawnia do faktycznego...

VII SA/Wa 855/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-30

nr [...] położonej w obrębie [...] w W. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po rozpatrzeniu wniosku inwestora postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r., znak...
. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. nr 42, poz. 340 ze zm.) nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności ww...

II OSK 2927/13 - Wyrok NSA z 2014-05-28

działki nr A położonej w obrębie 2-06-07 w Warszawie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po rozpatrzeniu wniosku inwestora postanowieniem z dnia [...] lipca...
określającego skutki nadania ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W rezultacie obowiązek określony w tytule ma swoje podłoże w decyzji. Za bezzasadny uznał...

VII SA/Wa 2065/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

krajowej nr [....], w pkt. I uchylił w sentencji decyzji Wojewody [...], najdujący sie na stronie 2, zapis “- nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
. ustawy nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ stwierdził, że niniejsza decyzja zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości; uprawnia do faktycznego...

VII SA/Wa 2585/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

na wykonanie ww. obowiązków., W pkt. IV. organ I instancji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i zobowiązał do niezwłocznego wydania nieruchomości w całości...
art. 17 specustawy organ I inistancji rozpoznał wniosek inwestora pod kątem realizacji przesłanek uzasadniających nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 2639/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

decyzji umożliwiło kontynuowanie dalszych działań, a przede wszystkim wprowadzenie wykonawcy na teren budowy. Uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności...
. odwołań, uchylił w sentencji zaskarżonej decyzji, zapis dotyczący nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania...

I OSK 1428/13 - Wyrok NSA z 2015-02-20

ust. 1e specustawy należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, tylko pkt 1 i 2 mają zastosowanie. Ustawa nie przewiduje...
zrid stała się ostateczna, pomimo nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Mając na uwadze zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa bez znaczenia...

VII SA/Wa 1035/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-24

O., w ciągu drogi krajowej nr [...]., Jednocześnie inwestor wystąpił o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Wojewoda [...], działając na podstawie art. 11 a ust. 1...
nadał rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   17