Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 483/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-03

w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określają art. 15 ust. 1 i art. 17 pkt 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu...
i zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiot określa art. 15 ust. 2 i 3, natomiast standardy dokumentacji planistycznej (materiały planistyczne, skalę opracowań kartograficznych...

II SA/Bd 108/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-15

, gdy przy tworzeniu planu miejscowego można bezspornie ustalić, że w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4...
właścicielom niektórych nieruchomości sposobu dokonywania ich podziału oraz wprowadzenie zakazu podziałów nieruchomości, z przekroczeniem zakresu 'władztwa planistycznego...

II SA/Wr 234/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-02

pierwszych pięciu lat gmina powinna to uwzględniać w kosztach wywłaszczenia i odzyskać w formie 'opłaty planistycznej' ponosząc jednocześnie koszt wyceny dla 'renty...
część graficzną i tekstową zawartych w nim ustaleń, a także standardów dokumentacji planistycznej. Zawartość planu miejscowego określają art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1...

IV SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-22

władztwa planistycznego gminy, natomiast nakładanie w prawie miejscowym, jakim jest plan, obowiązków w postaci konieczności uzyskania zgód (dokonania uzgodnień, porozumień...
ust. 6b ustawy organem uzgadniającym projekt planu miejscowego, wniosek złożony w procedurze planistycznej musiał zostać uwzględniony w projekcie planu., Według organu...