Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Wr 862/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-14

zgody rolnej na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, że plan został sporządzony miedzy innymi po to aby gmina mogła uzyskać wpływy z renty planistycznej...
orzekającego Wojewoda Dolnośląski nie uwzględnił wyjaśnień Wójta Gminy Kostomłoty dotyczących powstania możliwości ustalania renty planistycznej ze względu na uchwalenie planu...

IV SA/Wa 2651/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

być naruszony ustaleniami planu, właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana tzw. renta planistyczna oraz osób, których wnioski nie zostały uwzględnione...
planistycznych odnoszących się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bądź też do jego zmian. Podkreślił również, iż w przeciwieństwie o obecnych...

IV SA/Wa 2652/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

, od których może być pobrana tzw. renta planistyczna oraz osób, których wnioski nie zostały uwzględnione w projekcie planu, wraz z uzasadnieniem odmowy ich uwzględnienia...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie przewidział przepisów intertemporalnych dla rozpoczętych procedur planistycznych odnoszących się do studium uwarunkowań...