Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną., Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni w dniu [...] sierpnia 2007 r. kupiła...
, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

renty planistycznej., W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

/renta planistyczna). W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
, w związku z czym wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty renty planistycznej. Wobec powyższego wnioskodawca zapytał, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku...

I SA/Gd 726/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-08

koszty zakupu działek, wydatki na zakup materiałów budowlanych, opłaty poniesione na nabycie dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, wydatki związane...
za udostępnienie gruntu., Za koszty uzyskania przychodu organ nie uznał z kolei opłat innych niż renty planistyczne i opłaty adiacenckie, wydatków związanych z używaniem...

I SA/Gl 1241/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

wiedzę o wysokości zapłaconego przez lata podatku rolnego i przede wszystkim kosztu renty planistycznej pobranej przez gminę na wskutek zmiany planu zagospodarowania...
nieuwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów podatku rolnego i renty planistycznej organ odwoławczy zauważał, iż jak wynika z akt sprawy podatnik nie przedłożył ani w toku...

I SA/Gd 1179/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

drogi powiatowej, wydatki na zakup materiałów budowlanych, opłaty poniesione z tytułu uzyskania opłaty dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne oraz kwotę 2.000 zł...
, o udzielenie informacji w zakresie opłat adiacenckich i rent planistycznych nałożonych na podatnika a także do innych podmiotów na rzecz których podatnik ponosił wydatki...

II FSK 714/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

nabycia działek i dróg, wydatki za zakup materiałów budowlanych, opłaty z tytułu uzyskania dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, koszty związane z przeznaczeniem...
z tytułu uzyskania dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, koszty związane z przeznaczeniem części domu na cele prowadzonej działalności, opłatę za zajęcie drogi...

II FSK 2159/15 - Wyrok NSA z 2017-04-06

, wydatki za zakup materiałów budowlanych, opłaty z tytułu uzyskania dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, koszty związane z przeznaczeniem części domu na cele...
dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, koszty związane z przeznaczeniem części domu na cele prowadzonej działalności, opłatę za zajęcie drogi, opłatę...

II FSK 1955/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

jednorazowej opłaty wzrostu wartości sprzedanych nieruchomości (renta planistyczna) oraz opłaty z tego tytułu za przedmiotowe nieruchomości., 5. Powyższy wyrok skarżący...
z tytułu jednorazowej opłaty wzrostu wartości sprzedanych nieruchomości (renta planistyczna) oraz opłaty z tego tytułu za przedmiotowe nieruchomości., Przechodząc do zarzutów...

I SA/Ol 148/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-28

adiacenckiej, nie ma znaczenia w sprawie. Powołany art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym dotyczył tzw. renty planistycznej...
1   Następne >   2