Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę radców prawnych z zachowaniem ciągłości wpisu) postanawia: odrzucić skargę...
ciągłości wpisu w terminach ustawowych określonych w art. 35 kpa nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Prezydium Krajowej Rady Radców...

VI SA/Wa 2160/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-27

rzeczy uchwała ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę Krajowa Rada Radców Prawnych wiosła o oddalenie skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
aplikantów radcowskich. Mając na uwadze zarzuty skarżącego odnośnie wydania zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z rażącym naruszeniem prawa w pierwszej...

VI SA/Wa 891/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-14

Nr [...] z dnia [...] czerwca 2000r. jako podjętych z rażącym naruszeniem prawa. Do wydania zaskarżonej uchwały doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Uchwałą...
ponownie wskazała na rażące naruszenia prawa uchwałą Rady OIRP w [...] i konieczność stwierdzenia jej nieważności. Stanowisko KRRP wyrażone w uchwale z dnia [...] czerwca...

VI SA/Wa 1376/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

uchwały z rażącym naruszeniem prawa z powodów podanych niżej., Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w G., za pismem z dnia 3 marca 2006 r. przesłała J. Z. (obecnie W.) uchwałę...
, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1999.11.18 I SA 330/99; NSA w Katowicach...

VI SA/Wa 2089/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-16

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w T., zarzucając rażące naruszenie prawa tj. art. 24 § 1, art. 25 § 1 pkt 2...
roku została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 31 ust. 1 ustawy o radcach prawnych powodującą jej nieważność., Organy samorządu powinny działać na podstawie przepisów...

II SA 409/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-07

, - stwierdziła, że w/w uchwały były dotknięte wadą nieważności (podjęte z rażącym naruszeniem prawa). Przepis art. 33 ustawy o.r.p. nie dawał bowiem podstawy do przeprowadzenia...
się stwierdzenia nieważności powyższych uchwał zarzucając im rażące naruszenie prawa. Zdaniem skarżącego nietrafny jest pogląd organu, iż uchwała OIRP z dnia [...] czerwca 1997r...

VI SA/Wa 907/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

[...] stycznia 2015 r. nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę...
[...] stycznia 2015 r. nr [...] w zakresie stwierdzenia, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (w sprawie wniosku o wpis na listę...

VI SA/Wa 1789/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-27

[...] czerwca 2004r. odmawiającą wznowienia postępowania o wpis na listę aplikantów radcowskich. Skarżąca zarzuciła rozstrzygnięciu rażące naruszenie prawa i domagała...
pouczenie o przysługującym środku zaskarżenia tj. o prawie do skargi do sądu administracyjnego zamiast o wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wobec powyższego ponownie...

VI SA/Wa 630/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-06

oraz art. 6, art. 7 i art. 8 kpa. wskazując, że w skutek tych naruszeń zaskarżona uchwała została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa.)., Powołując...
konkursu, została wydana bez podstawy prawnej, a także z rażącym naruszeniem prawa, tj. z naruszeniem art. 33 ustawy o radcach prawnych., Nadto skarżący zarzucał uchwale...

VI SA/Wa 1673/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-29

. art. 138 §1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy zaskarżonej uchwały organu I instancji podczas gdy ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a co za tym idzie...
., Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżanej uchwały oraz także uchwały Rady OIRP z powodu rażącego naruszenia prawa, a w przypadku gdyby Sąd stwierdził brak...
1   Następne >   +2   +5   8