Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

VIII SAB/Wa 34/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

, że bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w W. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek skarżącego o wymierzenie organowi grzywny; 4. zasądza...
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) wymierzenie grzywny organowi zgodnie z art. 149 § 2 p.p.s.a.;, 4) zasądzenie kosztów postępowania., Uzasadniając...

II SA/Wa 1803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-20

odwoławczy podał, że z dotychczasowego orzecznictwa NSA wynika, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną trzy przesłanki...
uznał, że w postępowaniu zakończonym nakazem inspektora pracy z dnia [...] stycznia 2012 r. nie doszło do rażącego naruszenia prawa. W ocenie Głównego Inspektora Pracy...

II SAB/Wa 163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-24

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Okręgowego Inspektora Pracy w W. na rzecz skarżącego M. M. kwotę 597...
z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w wysokości 15.000 zł, na podstawie art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 P.p.s.a. oraz zasądzenie od organu na rzecz...

II SAB/Rz 74/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-05

w zakresie żądania udostępnienia załączników do protokołu kontroli; II. stwierdza, że bezczynność opisana w pkt I wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
od otrzymania odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności,, - stwierdzenia, że bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa,, - przyznania od organu...

II SA/Wa 2198/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a także brak zaistnienia pozostałych przesłanek nieważności decyzji wskazanych w art. 156 § 1 pkt...
i w tej sytuacji nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Ponadto słusznie wskazano skarżącemu, że oceniając stan warunków pracy w jakich przychodzi pracować pracownikowi...

II SAB/Op 69/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-08

dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku, 2) stwierdza, że bezczynność Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiot postępowania w niniejszej sprawie...

II SA/Wa 1822/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

, że zarzut, że nakaz został wydany bez podstawy prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa nie znajduje uzasadnienia. Dalej organ wyjaśnił, że decyzje zawarte w nakazie znajdują...
poprzez odmowę stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w przedmiotowym nakazie pomimo, że decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, bez podstawy prawnej...

II SAB/Wa 269/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność Głównego Inspektora Pracy nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza...
, jako posiadającej albo nieposiadającej cech rażącego naruszenia prawa., Pismem z dnia [...] maja 2017 r. nr [...], Główny Inspektor Pracy udostępnił skarżącej A. C. żądaną...

II SAB/Wa 55/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

z dnia [...] maja 2018 r.; 2. stwierdza, że bezczynność Głównego Inspektora Pracy nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4...
w bezczynności, to zdaniem organu, nie jest możliwe stwierdzenie, iż bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a tym bardziej niezasadne jest żądanie...

II SA/Rz 752/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-06

. Jedną z przyczyn stwierdzenia nieważności jest rażące naruszenie prawa przewidziane w art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. Istotę rażącego naruszenia prawa należy upatrywać...
wydaniem decyzji., Naruszenia prawa mają charakter rażący w takim przypadku, gdy czynności zmierzające od wydania decyzji administracyjnej oraz sposób załatwienia sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   32