Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 1345/11 - Wyrok NSA z 2013-02-15

ta została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa procesowego, a mianowicie art. 121 i art. 122 ord. pod. poprzez naruszenie:, - art. 180, art. 187 i art. 188 ord...
wydanie zaskarżonej decyzji w wyniku czynności podjętych wbrew przepisom prawa;, - rażące naruszenie zasady bezstronności i zgodności z rzeczywistością ustalonego stanu...

I FSK 374/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

się w sprawie za tą, która potem uznana została odrzucona nie daje jeszcze samo przez się podstaw do przyjęcia, iż rozstrzygnięcie podjęte zostało z rażącym naruszeniem prawa...
stanowiska przytoczono tezę uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22.04.2002 r. FPS 2/02., Zdaniem skarżącego o rażącym naruszeniu prawa...

II FSK 1204/05 - Wyrok NSA z 2006-09-19

Postawienie zarzutu rażącego naruszenia prawa musi być związane z konkretnym przepisem, którego treść nie budzi wątpliwości, a interpretacja w zasadzie nie wymaga...
., W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd I instancji stwierdził, iż rozstrzygając o rażącym naruszenia prawa należy, w ocenie Sądu, odwołać się do brzmienia przepisu...

I FSK 2076/08 - Wyrok NSA z 2010-02-16

, W uzasadnieniu skargi stwierdzono także, że do przesłanek rażącego naruszenia prawa zalicza się naruszenie zasad ogólnych postępowania podatkowego. W rozpatrywanej sprawie...
tego zarzutu należy przyjąć, że mógł on być podniesiony w postępowaniu zwykłym. Nie mógł natomiast stanowić o rażącym naruszeniu prawa, ponieważ w postępowaniu w sprawie...

I FSK 104/06 - Wyrok NSA z 2006-10-19

w postępowaniu zwykłym w pierwszej instancji, nie kwalifikuje się do rozpatrywania w kategoriach rażącego naruszenia prawa, czy też działania bez podstawy prawnej. Naczelny Sąd...
w S., zarzucając im rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego, a także wydanie bez podstawy prawnej. Zakwestionowała przyjęty w tych orzeczeniach...

II FSK 2850/12 - Wyrok NSA z 2014-11-18

każdego przepisu prawa, w tym również procesowego. Podkreślił, że rażące naruszenie przepisu art. 21 § 3 i art. 210 § 4 O.p. stanowi wystarczającą przesłankę...
I instancji analizując pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' w realiach rozpoznawanej sprawy wywiódł, że organ prawidłowo ocenił, iż z takim naruszeniem mamy do czynienia w sprawie...

II FSK 1980/09 - Wyrok NSA z 2010-02-25

nie dopatrzył się rażącego naruszenia prawa zarzucanego przez spółkę. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zwrócił uwagę, że w toku postępowania kontrolnego skarżąca...
na uwadze Sąd uznał, że wydanie zaskarżonej decyzji było zasadne, gdyż zarzuty dotyczące rażącego naruszenia prawa należało ocenić jako nietrafne., W skardze kasacyjnej S. S.A....

I FSK 626/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06

styczeń - grudzień 2001r., a to z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa materialnego., W uzasadnieniu wniosku Skarżąca wyjaśniła, że w powołanej wyżej decyzji...
z dnia 9 lutego 2007 r. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 31 października 2006 r. Powołując się na definicję rażącego naruszenia prawa przyjętą w orzecznictwie...

FSK 2111/04 - Wyrok NSA z 2005-05-13

w podatku od towarów i usług za marzec 1999 r. Decyzji tej zarzuciła rażące naruszenie prawa, a więc wadę wymienioną w art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Podniósł...
'rażące naruszenie prawa', wskazał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym przeważa pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia rażącego naruszenia prawa. Sprowadza...

I FSK 1417/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

, iż orzecznictwo w zakresie art. 19 ust. 3 powoływanej ustawy nie jest jednolite, więc nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu nadzwyczajnego trybu z art. 247 § 1 pkt...
wniosła o uchylenie wszystkich decyzji organów podatkowych wydanych w przedmiotowej sprawie, zarzucając rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   9