Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

IV SAB/Gl 57/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4) zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół w S. na rzecz strony skarżącej kwotę 100,00 zł (słownie...
Dyrektor zobowiązanej szkoły wniósł o umorzenie postępowania oraz stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił, że Organ...

IV SAB/Gl 45/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4) zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] w R. na rzecz...
do załatwienia sprawy, jednakże okoliczności te nie wystarczają do uznania, że przekroczenie terminu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wynikająca z akt sprawy...

IV SAB/Gl 44/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4) zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół [...] w T. na rzecz strony skarżącej kwotę 100,00...
termin do załatwienia sprawy, jednakże okoliczności te nie wystarczają do uznania, że przekroczenie terminu miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wynikająca z akt...

VIII SAB/Wa 47/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w K. na rzecz skarżącego K. J. kwotę [...] (słownie...
stycznia 2021 r. organ wniósł o umorzenie postępowania, ewentualnie o stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że z chwilą...

II SAB/Op 63/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-17

) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej...
. 149 § 1a P.p.s.a., sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiot...

II SAB/Wa 492/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

Szkoły Administracji Publicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2...
był ocenić czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Dokonanie żądanej czynności lub wydania żądanego aktu przed rozpoznaniem przez sąd skargi...

II SAB/Kr 9/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-11

z rażącym naruszeniem prawa, IV. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej im. [...] w G. na rzecz K. R. kwotę 117 (sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei § 1b tego przepisu...

II SAB/Łd 88/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-13

. z siedzibą w J. na bezczynność Dyrektora S. w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2...
(6,30 zł za list polecony);, 4) wymierzenie organowi grzywny w razie stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi...

II SAB/Łd 28/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Dyrektorowi Szkoły Podstawowej A w G. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych; 4. zasądza od Dyrektora Szkoły Podstawowej A w G...
zarzucie autor skargi wniósł o stwierdzenie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania wraz z ustaleniem czy miało to miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Bk 100/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-09

się bezczynności, stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny, zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania...
i czy bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   36