Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Rz 72/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-19

się bezczynności; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem skargi...
przepisanych;, 3) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi wskazano, że w przypadku żądania udzielenie informacji...

IV SAB/Gl 67/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-25

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
publicznej, domagając się zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni i stwierdzenia, że jego bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Gl 217/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-12

,, 2) orzeczenie, że bezczynność postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Nadto brzmienie przepisu art. 149 p.p.s.a., stanowiącego podstawę orzekania przez Sąd przy uwzględnianiu skargi na bezczynność organu...

II SAB/Op 50/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-18

postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez T. R., zwanego...
2015 r.; stwierdzenie, że przewlekłość postępowania nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa; zasądzenie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości 2.000 zł...

IV SAB/Wr 24/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-05-08

Ośrodka Pomocy Społecznej w O.; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala dalej idącą skargę; IV. zasądza...
akt organowi, o orzeczenie że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o wymierzenie organowi grzywny i zasądzenie kosztów postępowania. Skarżący wskazał...

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-22

we Wrocławiu Z. R. domagał się stwierdzenia przez ten sąd \ 'rażącego naruszenia prawa przez urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dział Dodatków Mieszkaniowych...
za rażące naruszenie prawa., Na koniec podał, że nie domaga się kolejnej decyzji i nie wnosi o wznowienie postępowania 'w zamkniętej sprawie po sześciu latach'. Żąda...

IV SA/Wr 448/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

stwierdzenia przez sąd administracyjny 'rażącego naruszenia prawa przez urzędników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dział Dodatków Mieszkaniowych' w związku z 'bezprawnym...
poprzez pokrycie bieżących i zaległych należności za czynsz, media, światło oraz wypłaty świadczeń na życie, 3) o odszkodowanie za rażące naruszenie prawa., Stwierdził...

II SAB/Ol 6/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-20

z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania...
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W ocenie Sądu, w przedmiotowej sprawie, omówiona bezczynność nie miała miejsca z rażącym...

II SAB/Ol 5/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-07

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 4) zasądza od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na rzecz skarżącego D. D...
., W myśl art. 149 § 1a p.p.s.a., jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Ke 140/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-11-23

doręczenia organowi akt wraz z odpisem prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
o:, - stwierdzenie, że doszło do bezczynności lub bezczynności z rażącym naruszeniem prawa w zakresie braku odpowiedzi organu na pytania zawarte w ww. wniosku;, - zobowiązanie...
1   Następne >   +2   +5   11