Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 2578/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-27

wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie uznania trwałej...
niezdolności do wykonywania zawodu adwokata postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 r. sygn. VI SA/Wa 2578/16...

VI SA/Wa 2578/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie uznania trwałej...
niezdolności do wykonywania zawodu adwokata postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 18 maja 2017 r. sygn. VI SA/Wa...

II GZ 850/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi M. K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie uznania trwałej...
., W dniu 26 lipca 2017 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VI SA/Wa 1335/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-19

stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M. T. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej...
z dnia [...] maja 2006 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów adwokackich postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi W dniu [...] lutego...

VI SA/Wa 2873/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn...
adwokatów postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie o sygn...

II GZ 62/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-17

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. C. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2006 r. bez numeru...
VI SA/Wa 2309/06 odrzucił wniosek J. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2006 r...

II GZ 32/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-24

jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 329; dalej zwanej 'ppsa'), odmówił L. T. (dalej zwanej 'Skarżącą') przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wyroku tegoż Sądu z 21...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony w terminie, ale nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające przywrócenie uchybionego terminu., WSA...

II GZ 242/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

.; dalej: p.p.s.a.), odmówił M. K. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2016 r. w przedmiocie...
na to postanowienie (sygn. akt II GZ 548/17). Skarżący, pismem z 26 lipca 2017 r., złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który Sąd odrzucił postanowieniem z dnia 17...

VI SA/Wa 2383/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] listopada 2006 r...
. w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi W dniu [...] października 2008 r. A. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

VI SA/Wa 2156/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-29

stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. Ł. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej...
z dnia [...] maja 2008 r. L.dz. [...] w przedmiocie uchylenia z urzędu uchwały o wpisaniu na listę adwokatów postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi W dniu...
1   Następne >   +2   +5   10