Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I GZ 108/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Gospodarczej zażalenia 'H. (...)' sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ł. na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmawiające przywrócenia terminu...
Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 r. odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu w sprawie ze skargi 'H...

I OZ 610/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-27

. S. i Z. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 913/13 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia...
[...] lutego 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej...

I GZ 397/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma z [...] lipca 2017 r. Postanowieniem z [...] listopada 2017 r. Sąd odmówił przywrócenia tego terminu...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), oraz nieprzywróceniem uchybionego terminu, Sąd I instancji, na podstawie art. 259 § 2...

I GZ 396/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

[...] sierpnia 2017 r., Następnie, [...] września 2017 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma z [...] lipca 2017 r...
. Postanowieniem z [...] listopada 2017 r. Sąd odmówił przywrócenia tego terminu. Postanowienie to nie zostało przez stronę zaskarżone., W związku z nieuzupełnieniem w wyznaczonym...

V SA/Wa 491/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

. oraz Z. K. zwrócili się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia...
kilka dni wcześniej dlatego nie mogli się od niej odwołać i dopiero teraz składają wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Uzupełniając brak formalny wniosku...

II GZ 127/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-19

. na postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
. wniósł skargę na ww. postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II GZ 1302/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Prezesa URE z dnia [...] kwietnia 2015 r. Zdaniem WSA termin ten upłynął dnia [...] czerwca 2015 r., przy czym skarżąca nie wniosła o jego przywrócenie, a skarga została nadana...
czynności procesowej jaką jest wniesienie skargi do sądu. Zatem terminy te podlegają przywróceniu w razie ich uchybienia na zasadach określonych w art. 86 p.p.s.a....

II GZ 318/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

2016 r., sygn. akt II OZ 111/16). Tego rodzaju okoliczności sprawy powodują, że całkowicie usprawiedliwione powinno być złożenie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu...
sądowego pomimo, iż skarżąca złożyła w terminie zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wysokości wpisu sądowego, co skutkowało błędną decyzja o odrzuceniu skargi...

II GZ 927/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

okoliczności sprawy powodują, że całkowicie usprawiedliwione powinno być złożenie przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia., Ze wskazanych powodów...
na podstawie art. 58 § 1 pkt 2-4 p.p.s.a. (czyli z powodu: wniesienia skargi po upływie terminu do jej wniesienia, nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

go jako wniosku o wznowienie postępowania wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, albowiem bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Wspomniany wniosek I. K...
1   Następne >   2