Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

III OZ 888/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-28

przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R.S. na decyzję D.G.S.W. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie...
lutego 2021 r., W dniu 10 marca 2021 r. w urzędzie pocztowym skarżący nadał do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww...

I OSK 2106/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-17

skargi L.J. na postanowienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną [...]., Zarządzeniem Sędziego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Ol 417/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

. Jednocześnie, dopuszczalne jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 P.p.s.a., z uwagi na konieczność...
, po zapoznaniu się ze sprawą i po dokonaniu jej fachowej oceny, mógłby ewentualnie wywieść skargę kasacyjną wraz z wnioskiem, o przywrócenie terminu do jej wniesienia...

III OZ 646/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-30

o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Jednocześnie wniósł o przywrócenie terminu do złożenia urzędowego...
formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy., Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt II SPP/Wa 82/21 odrzucił wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Gd 2340/00 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-01-28

wyższego stopnia przysługuje mu prawo złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Jednakże na marginesie należy zaznaczyć, iż skarżący winien mieć...
W. G. Zainteresowany nie skorzystał z przysługującego mu prawa zaskarżenia w ustalonym terminie tej decyzji., W dniu 03 sierpnia 2000 roku W. G. złożył do Dyrektora...

I OSK 746/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a., odrzucił skargę., Skargę kasacyjną od powyższego postanowienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia złożył A. S. (d. J...
w Warszawie przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej., Pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie postanowienia o odrzuceniu skargi w całości. Opierając...

II SA/Ol 646/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-14

. regulaminu, polega na wydaniu decyzji o zwolnieniu ze służby - w razie wymierzenia kary wydalenia ze służby. Przełożony może jednak, przed upływem terminu do wniesienia...
Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służby Więziennej, z których wynika, że przed upływem terminu do wniesienia skargi...

III OSK 516/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

. Dyrektor Generalny Służby Więziennej stwierdził, że ani termin spotkania, ani skład osób uczestniczących w spotkaniu, na którym spożywano alkohol, nie był przypadkowy...
jest nierozerwalnie związana z zawieszeniem od najbliższego terminu płatności 50% należnego uposażenia., Organ odwoławczy podał także, iż postanowieniem z dnia [...] października...

II SA/Ol 862/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-16

nie przywróci skarżącemu szans na awans i uniemożliwi prawidłowy rozwój zawodowy. Zaskarżone decyzje powodują bowiem niepewność w sytuacji życiowej. Brak wstrzymania...
jest natychmiast wykonalna i stanowi wyłom w ogólnej zasadzie wynikającej z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja...