Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

/ nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące przywrócenia terminu /art. 58-60/. Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora...
możliwości przywrócenia terminu?, podjął następującą uchwałę: Decyzją z dnia 31 stycznia 1996 r., wydaną z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy po rozpatrzeniu wniosku...

OPK 32/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-05

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie własności czasowej do nieruchomości położonej w W. przy ul. L. 13a. W motywach tej decyzji podniesiono, że termin...
określony w art. 7 dekretu jest terminem z zakresu prawa materialnego i nie jest dopuszczalne przywrócenie tego terminu., Wnioskiem z dnia 11 lutego 1999 r. działająca...

OPK 30/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-03-20

/Dz.U. nr 38 poz. 230 ze zm./, w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Włodzimierza...
przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na działkach nr 1568 i 916 położonych w K. po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2000 r. na posiedzeniu jawnym, pytania...

OPK 20/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

., a więc w terminie określonym w zawiadomieniu o konieczności usunięcia awarii i w tym samym dniu przywrócił pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności. Jego zdaniem par. 7 ust. 1...
terminie, wynikający z art. 40 ust. 6 ustawy. Przemawiają za tym dodatkowo uprawnienia zarządcy drogi do sprawdzenia, czy pas drogowy został przywrócony do poprzedniego stanu...

OPK 28/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-10-21

o przywróceniu do stanu poprzedniego przez Wiesławę i Eugeniusza Ś. samowolnie naruszonego pasa drogowego drogi gminnej nr geodezyjny 503 w W. w terminie 14 dni od daty otrzymania...
O przywróceniu pasa drogowego drogi wewnętrznej do stanu poprzedniego, w razie jego samowolnego naruszenia /art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych...

OPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

publicznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 71 poz. 838/, pomimo że zarządca drogi nie orzekł o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego na podstawie art. 36 tej ustawy., 2...
, przekroczenie terminu zajęcia i po trzecie, zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu. W rezultacie, zdaniem Kolegium, przesłanką wymierzenia kary pieniężnej...

III AZP 31/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-01-25

z zainteresowanym o ustanowieniu wspomnianego użytkowania jako prawa wieczystego, zobowiązująca nabywcę o ukończenia budowy domu w terminie do dnia 15 marca 195...r. /końcowa...
, że wywłaszczone prawo użytkowania wieczystego wygasa, więc jego przywrócenie w trybie art. 74 ust. 1 powołanej ustawy, stanowiącego o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości...

OPK 20/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-08

gospodarczą pod nazwą 'A.' s.c., przywrócić do stanu poprzedniego zajęty pas drogi /ul. Ż. 63 w W./ w terminie do dnia 28 lutego 1999 r. Decyzję tę wydano na podstawie art...
jako - wniesione w terminie - odwołania od tych decyzji i prowadzi w związku z tym postępowanie odwoławcze., W tym postępowaniu pojawiła się przedstawiona na wstępie...

III AZP 13/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

użytkowania czy przywrócenie władanie powinno nastąpić najpierw, aby organ administracji rządowej mógł orzec o jej zwrocie?, Jako trzecie pośrednie rozwiązanie...
lub jego następcy do jej obligatoryjnego zwrotu i przywrócenia własności na jego wniosek w drodze administracyjnoprawnej, jeżeli stała się zbędna na cel określony...

FPK 3/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-04-14

odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:, Czy w razie wykonywania kapitalnego remontu budynków w celu przywrócenia możliwości ich wykorzystania...
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości /art. 6 ust. 1 cyt. ustawy/. Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego stosuje się jedynie do nowych...