Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

V SA/Wa 960/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-08

w wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny' ('Seminarium Prawa Budowlanego' 1987, nr 3, s. 62). W ocenie Sądu zaskarżona decyzja w sposób oczywisty...
posiadania przez skarżącego nieruchomości - lokali mieszkalnych, oraz działek budowlanych, z których mogła być prowadzona egzekucja., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

III SA/Lu 546/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-03

prokuratury z dn. [...].11.2000r. o umorzeniu dochodzenia w sprawie naruszenia przepisów prawa budowlanego, kserokopię decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dn...
., do 31.10.2010 r. Od [...]09.2006 r. Skarżący zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Wysokość miesięcznych stałych opłat została określona na kwotę 640 zł...

V SA/Wa 396/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-16

wykreowane wcześniej aniżeli powstałe na przestrzeni XIX i XX wieku kompilacje prawa formalnego. Kształtowały się w ciągu wieków ulegając istotnym przeobrażeniom pod wpływem idei...
, raz jako dyrektyw konkretnych, a innym razem jako abstrakcyjnych., Nie ulega wątpliwości, iż zasada procesowa, wyrażona w określonym systemie prawa formalnego ma moc obowiązującą...

I SA/Bd 183/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-08

maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J.W. na decyzję Prezesa Zakładu...
należności z tytułu składek J.W. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego. W uzasadnieniu żądania zaznaczył...

III SA/Wa 1366/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-09

, UZASADNIENIE, Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2003 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla W. na podstawie art. 119 § 1 i art.121 § 4 i § 5 ustawy z dnia 17...
, wynikającego z ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w M. z dnia [...] sierpnia 2001 roku., Na powyższe postanowienie zażalenie złożył L. J...

II SA/Wa 1992/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

podniosła, iż według jej wiedzy konkubent w latach 1992 - 1997 oraz 1997 - 2004 pracował w zakładach prywatnych: 1) Zakładzie Budowlanym B. I. w Z., 2) Zakładzie Murarsko...
- Tynkarskim C. B. w T., 3) Zakładzie Budowlanym 'D.' D. B. w K., 4) Zakładzie Remontowo - Budowlanym K. B. w Z.. Po dodania okresu zatrudnienia w podanych zakładach...

I SA/Sz 856/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-06

. wniosku małoletniej N. W. działającej przez przedstawiciela ustawowego B. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie...
a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego Małoletnia N. W. reprezentowana przez B. W., w dniu 14 listopada 2011 r., złożyła na urzędowym...

I SA/Sz 856/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-11

małoletniej N.W. działającej przez przedstawiciela ustawowego B W o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieopłaconych składek p o s t a n a w i a: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie...

II SA/Wa 1185/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-03

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi U. K. na decyzję Prezesa Zakładu...
sądowych, 2. odmówić ustanowienia radcy prawnego, 3. odmówić ustanowienia adwokata. U. K. wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia, od kosztów sądowych...

I SA/Kr 1623/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

działalności gospodarczej. Prowadzona od 1990 r. firma budowlana utraciła bowiem płynność przede wszystkim z powodu niedotrzymywania umów o roboty i niepłacenie...
przez kontrahentów należnych kwot, jak również z powodu kryzysu na rynku budowlanym., Decyzją z dnia 16 lipca 2012 r., nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił umorzenia należności...
1   Następne >   +2   +5   +10   37