Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

, w szczególności przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Ponad to do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu...
Prawa wodnego i Prawa budowlanego; do budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu pod warunkiem, że zostało to uwzględnione...

II SA/Sz 685/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-19

. Tego rodzaju rozstrzygnięcia zapadają na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Prawa budowlanego...
na zasadzie prawa pomocy oraz należny podatek od towarów i usług. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją, z dnia [...] r. Nr [...], wydaną...

IV SA/Po 561/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-02-08

budowlanych stanowiło szczególny rodzaj represji z przyczyn politycznych'., Wojewódzki Sąd Administracyjny rozważał w niniejszej sprawie, czy nie doszło do luki w prawie...
budowlanych w latach 1949-59. Z tym dniem zniknęła luka w prawie, zgodnie z którą do dnia 31 grudnia 2001 r. osobom represjonowanym w taki sposób, jak Zainteresowany...

IV SA/Wr 806/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-12

budowlanych narusza Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji...
upoważniające do uzyskania wymienionych statusów strona wskazała pełnienie zasadniczej służby wojskowej w batalionach budowlanych w latach 1974-1976, przynależność do N...

OSK 1078/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

zaskarżona decyzja nie została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego jak i procesowego., W skardze kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika S.J. zaskarżono opisany...
z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 35, poz.1270) bowiem Sąd ograniczając się do rozpatrzenia zarzutów i wniosków...

II SA/Rz 31/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

. in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako P.p.s.a. sprowadzają się do kontroli działalności...

IV SA/Wr 515/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-24

o oddalenie skargi. Stwierdził, że skarżący ubiega się o przyznanie uprawnienia z tytułu pracy jako żołnierz w batalionach budowlanych w latach [...]-[...]. Stwierdził...
przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 60, poz.622 ze zm.), wypłacane...

II SA/Wa 44/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia...
[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy J. G...

II OZ 1055/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-04

prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi w sprawie ze skargi K. L. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych...
2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił K. L. prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi wniesionej przez nią na decyzję Państwowego...

II SA/Rz 1210/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-03-07

SA/Rz 1210/10 oczywistą omyłkę poprzez zastąpienie w wersie 13. wyrazów 'nakazu rozbiórki obiektu budowlanego' wyrazami 'odmowy przyznania uprawnień do świadczenia...
omyłkowo określono go jako 'nakaz rozbiórki obiektu budowlanego' zamiast 'odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego'., Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   7