Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2652/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-09-05

nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę niewątpliwie narusza jednoznaczny w swej treści art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
zawartej w art. 48 Prawa budowlanego. Jednak rozpoczęcie budowy na podstawie decyzji nieostatecznej nie może być, w świetle treści art. 48 i art. 28, uznane za objęte...

SA/Sz 2251/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

1. Przesłanką zastosowania przepisu art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ jest stwierdzenie istnienia odstępstw...
Prawa budowlanego są ustalenia organu nadzoru budowlanego i wydane postanowienie w trybie art. 51 cyt. ustawy. Są to odrębne postępowania., Gdyby ustawodawca chciał...

SA/Sz 2406/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

wymagającej ustalenia przez wymieniony organ, czy zamierzona budowa lub roboty budowlane odpowiadają wymogom prawa i mogą być realizowane, czy też organ powinien...
nie dopuścić do realizacji danej budowy /robót budowlanych/., 2. Wydając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414...

SA/Sz 720/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-08-23

Udzielenie zezwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ nie przesądza...
Sz. postanowieniem z dnia 19 grudnia 1997 r. na podstawie art. 56 ustawy z dnia 24 października 1994 r. - Prawo budowlane w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7...

SA/Sz 41/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-04-05

w S.-Sz. decyzją z dnia 6 października 1998 r. (...) na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w zw. z art...
. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ oraz art. 104 Kpa. nakazał rozbiórkę obiektu budowlanego /sklepu...

SA/Sz 2346/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-28

1. Żądanie przez właściwy organ przedstawienia na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ ekspertyzy stanu...
się z decyzją nakładającą obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 Prawa...

SA/Sz 507/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Z. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie S., działając na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w zw...

SA/Sz 2367/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-05-16

. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nakazującej właściwemu organowi wydanie nakazu rozbiórki tak wybudowanych obiektów., 2. Podstawową przesłanką zastosowania...
przepisu art. 48 Prawa budowlanego jest brak w momencie wydawania decyzji nakazującej rozbiórkę wymaganego pozwolenia na budowę. Przesłanka ta nie jest spełniona...

SA/Sz 1799/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-06

Przepis art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie reguluje ochrony interesów ekonomicznych osób trzecich...
, wykracza poza przewidziany, wyżej wskazanym przepisem Prawa budowlanego, zakres ochrony. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojciecha Ż...

SA/Sz 1902/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-28

Warunkiem zastosowania procedur legalizacyjnych, przewidzianych w art. 49 i art. 58 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
1994 r. - Prawo budowlane/, co w zasadzie pozwoli na jego praktyczne zastosowanie najwcześniej w roku 2000. Przepis ten nie ma więc zastosowania do obiektów budowlanych...
1   Następne >   +2   +5   +10   12