Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Go 487/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-15

nr [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę wydanej w dniu [...].06.2005 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla działek: nr [...]., W wezwaniu tym organ pouczył skarżącą...
nr [...] nie jest objęta pozwoleniem na budowę (decyzja nr [...] z dnia [...].06.2005 r.). Na ww. działce planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków...

I GSK 1903/18 - Wyrok NSA z 2018-05-15

dzienniki budowy nie pozwalały na stwierdzenie o tym, czy decyzje-pozwolenia na budowę mają walor ostateczności, mimo że na ich podstawie można było powyższą okoliczność...
, w konsekwencji należało uznać, że przedłożenie przez skarżącą na etapie uzupełniania wniosku dzienników budowy pozwalało na ustalenie ostateczności decyzji - pozwolenia...

II SA/Bd 1242/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-18

. Załączniki dotyczące robót budowlanych tj. kosztorysu inwestorskiego, decyzji o pozwoleniu na budowę, map lub szkiców sytuacyjnych oraz rysunków charakterystycznych...
ujętych we wniosku o przyznanie pomocy, tj. pozwolenie na budowę opatrzone klauzulą ostateczności wraz z zatwierdzonym przez właściwy organ projektem budowlanym;, - mapy...

I SA/Sz 436/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-05

o przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci oświadczenia z [...] listopada 2019 r. dotyczącego procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę., Uzasadniając rozstrzygnięcie podjęte...
., Organ wskazał dalej, iż Fundacja [...] sierpnia 2016 r. złożyła w Starostwie Powiatowym w [...] wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, który to dokument należało...

I GSK 3480/18 - Wyrok NSA z 2019-01-30

2018 r. w punkcie 11 wnioskodawca został poproszony o dołączenie pierwszej i ostatniej strony dziennika budowy do pozwolenia na budowę wynikającego z decyzji...
o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została...

III SA/Łd 974/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

. wnioskodawca został wezwany m.in. do wyjaśnienia (skorygowania) pkt 6.7 formularza wniosku o dofinansowanie wskazującego, że pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowalnych...
lipca 1994r. - Prawo budowalne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 13332 ze zm.) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp...

I SA/Kr 757/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

, że wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie, posiada decyzję na pozwolenie na budowę, a także kosztorys inwestorski i ofertowy., Zarząd podkreślił...
administracyjne (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych lub inne dokumenty wymagane polskim prawem) pozwalające na realizację całości inwestycji...

I SA/Kr 396/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-29

na potrzeby podpisania umowy o dofinansowanie projektu z 23.12.2020 r. podano, że 'Beneficjent uzyskał wszystkie wymagane zgłoszenia i pozwolenia na budowę.' Z kolei...
i pozwolenia na budowę.' Ponadto wnioskodawca dostarczył również prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr [...] z 26.09.2019 r. dla zamierzenia: zagospodarowanie terenu...

I GSK 124/21 - Wyrok NSA z 2021-09-14

niezbędnych dokumentów celem wydania pozwolenia na budowę dopiero 6 marca 2017 r., rozpoczęcie procedury wyboru inżyniera kontraktu po upływie dwóch miesięcy od otrzymania...
na wstępie oddalił skargę [...]. W uzasadnieniu Sąd odnosząc się do kwestii uzyskania pozwolenie na budowę stwierdził, że skarżąca jeszcze przed otrzymaniem dofinansowania...

I SA/Kr 1217/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-14

. o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych., Dokumentacja ta została poddana weryfikacji przez organ, w trakcie...
. W 'Zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę' złożonego prze spółkę D. w Starostwie Powiatowym w dniu 12 marca...
1   Następne >   +2   +5   +10   68