Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 742/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-06

Górniczego w Katowicach z dnia 21 marca 2022 r. nr PR.5206.1.2022 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę...
: P. SA w Warszawie Oddział w S.), wydał decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie górniczych obiektów...

II SA/Gl 198/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-11

Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Górniczego w P. z dnia...
w przedmiocie pozwolenia na budowę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania Ministra Środowiska w sprawie unieważnienia koncesji na wydobycie węgla w odkrywce...

II SA/Gl 1009/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-26

Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Wnioskiem z dnia 31 marca 2015r. 'A' S.A. w W. Oddział w S. (dalej zwana...
'Inwestorem') wystąpiła do Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. o udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji określonej jako '[...]' w miejscowości G. o zakresie...

II SA/Gl 1617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-16

pozwolenie na budowę 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach na rzecz skarżącego R. K. kwotę 697 (sześćset...
. Prawo budowlane (tjedn. Dz.U. z 2006 r., poz. 1118 ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla A SA Oddział w Z. obejmującego zamierzenie...

III SA/Gl 246/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

było uzyskanie pozwolenia na budowę, którego uzyskanie nastąpiło po dacie oględzin w dniu 19 lipca 2018 r. przez co organ I instancji sugeruje, że rzeczywistym zamiarem strony...
było wydobycie kruszywa, podczas gdy z uwagi na nowe brzmienie art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane - pozwolenie na budowę nie było wymagane z uwagi na brak konieczności użycia...

II SA/Gl 444/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-02

w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę. Postanowieniem...
wskazana jako strona postępowania. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku właściwości rzeczowej organu nadzoru górniczego do wydania pozwolenia na budowę rurociągów wody...

II SA/Gl 262/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na budowę., W świetle powyższej okoliczności podnieść wymaga, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
sprawy ze skargi M. A. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia...

II SA/Gl 886/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-07

w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącym solidarnie uiszczony wpis...
Górniczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę., W świetle powyższej okoliczności podnieść wymaga, że zgodnie z art. 60 ustawy...

II SA/Gl 887/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-07

Górniczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: 1. umorzyć...
o pozwoleniu na budowę., W świetle powyższej okoliczności podnieść wymaga, że zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Gl 886/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-13

sprawy ze skargi P. G. i D. G. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących...
w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w P. z dnia [...] r. nr [...]w sprawie pozwolenia na budowę dla [A] S.A. w K. odwodnienia części...
1   Następne >   +2   +5   +10   13