Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 2893/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

ostatecznego pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (obory). Wezwanie zostało doręczone w dniu 13 lutego 2014 r., a 21-dniowy termin na usunięcie braków upływał w dniu 6 marca...
2014 r. organ ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków, miedzy innymi, do dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę obory. W dniu 7 lipca 2014 r., tj...

II GSK 694/15 - Wyrok NSA z 2016-10-13

na budowę. Spółka ponownie rozpoczęła starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, których to formalności nie da się załatwić do 5 marca 2014r. Wskazała...
o pozwoleniu na budowę oraz dodatkowy czas, w którym decyzja ta stanie się ostateczna. Z wnioskiem o wydanie decyzji, zdaniem organu, spółka powinna wystąpić odpowiednio...

II GSK 2243/14 - Wyrok NSA z 2016-03-17

asfaltowej świadczona ma być w siedzibie Skarżącej w B. Oświadczyła także, że planowana inwestycja nie wymaga: uzyskania pozwolenia na budowę, innych decyzji, pozwoleń...
, poz. 883 ze zm.)., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie Agencja wskazała, że Skarżąca nie przedłożyła ostatecznego pozwolenia na budowę linii technologicznej...

II GSK 407/15 - Wyrok NSA z 2016-07-07

. Dodatkowo organ stwierdził, że pozwolenie na budowę dotyczy hali magazynowo-produkcyjnej, a wnioskodawca zamierza wydzielić i wybudować część obiektu na potrzeby swojej...
inwestycji oraz prawa własności do realizowanych obiektów w związku z dostarczeniem pozwolenia na budowę wydanego na kilka osób bez wyznaczenia odpowiedzialności każdego...

I GSK 1003/18 - Wyrok NSA z 2019-03-20

dokumentów wskazujących na możliwość posadowienia planowanego do zakupu zbiornika na olej napędowy, tj. ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym...
jest, czy - w przypadku posadowienia zbiornika na olej - konieczne jest uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym - w przypadku, gdy na podstawie...

II GSK 1341/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

jego braków, tj. pismem z dnia [...] stycznia 2014 r. i z dnia [...] kwietnia 2014 r. m.in. poprzez przedłożenie ostatecznego pozwolenia na budowę. Termin...
, czyli do dnia 23 maja 2014 r., ostatecznego pozwolenia na budowę. Tym samym - jak uznał Sąd I instancji - zasadnie odmówiono stronie przyznania pomocy. Zaznaczył...

II GSK 1737/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

i pozwolenia na budowę na ich wykonanie. Organ stwierdził, że w dniu 8 maja 2014r. dostarczono zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w S. na 'utwardzenia placu' z dnia 30...
przyjętej powierzchni 590 m2. Organ dodał, że planowana w ramach wniosku operacja nie jest zgodna ze złożonym dokumentem pozwolenia na budowę, a złożone oświadczenie...

II GSK 1003/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

. decyzji pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego wynika, iż inwestycja polega na budowie budynku hali garażowej z częścią administracyjno-socjalną- kategoria obiektu...
33.12.Z w projektowanym budynku., 2. Nie dostarczono oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Decyzji [...] dotyczącej udzielenia pozwolenia na budowę...

V SA/Wa 3987/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

.'), polegające na wyciągnięciu błędnych wniosków jakoby pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z przepisami...
utwardzenia terenu w miejsce istniejącego utwardzenia tymczasowego. Na mapie zaznaczono utwardzenie terenu objęte pozwoleniem na budowę zrealizowanej inwestycji tj. budowy...

II GSK 3353/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej prac budowlanych ujętych we wniosku. W ramach drugiego uzupełnienia dostarczyła decyzję Starosty B. nr [...] z 14 marca...
jest podmiotem skonsolidowanym w zakresie przetwarzania produktów rolnych, brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, brak uzupełnienia w prawidłowy sposób biznes planu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13