Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Gd 265/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-11

kredytu czy pozwolenia na budowę były świadomym działaniem władz w związku z działalnością strony w NSZZ 'Solidarność' Rolników Indywidualnych. Także przywoływany...
. Wprawdzie skarżący wskazywał na liczne szykany, trudności w uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę pomieszczeń gospodarczych i uniemożliwiany dostęp do kredytów, czy też pobicie...

II SA/Lu 611/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-30

odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę przez 'Firmę 'A' stacji bazowej telefonii komórkowej sieci '[...] na działce nr ew...
woli wobec organów administracji samorządowej i rządowej oraz wnoszenia opłat w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej w gminie S...

II OSK 2398/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu 28 października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawczyni złożyła nadto oświadczenie J. L...

II OSK 2397/13 - Wyrok NSA z 2014-05-08

, że wieś S. gromada S. figurują w wykazie miejscowości zajętych pod budowę poligonu, a w dniu [...] października 1941 r. okupanci wysiedlili całkowicie ludność 5 gromad...
osobistych. Strona podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940 r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawca złożył nadto oświadczenie J. L., który oświadczył...

II OSK 788/12 - Wyrok NSA z 2013-08-22

wynika, iż K. D. wraz z mężem i dziećmi została wysiedlona z miejscowości Kamionka do miejscowości Kiełczygłów w związku z budową poligonu. Pobyt na wysiedleniu potwierdza...
, gdyż sama strona oświadczyła podczas przesłuchania, iż 'zaczęłam sama pracować tak, jak pozwoliły na to dzieci'., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi K. D...

II SA/Łd 1197/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-27

z budową poligonu. Ponadto organ stwierdził, że w świetle oświadczenia strony należy uznać, że rodzina podejmowała pracę w celu zapewnienia bytu. Organ, nie kwestionując zatem...
., podczas gdy tereny miejscowości B. i B., gdzie skarżący mieszkał do momentu wysiedlenia, zostały włączone pod budowę niemieckiego poligonu. Na potwierdzenie powyższych...

IV SA/Wr 187/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-20

przestępczej (osób powiązanych ze strukturami wojewódzkimi), wyłudzającej kredyty w Banku Spółdzielczym w M. w latach [...]. Chodziło o nieprawidłowości przy budowie fermy drobiu...
przez niego do realizacji zadań inwestycyjnych, budowy Zbiorczej Szkoły Gminnej, GOK, remontów mieszkań dla nauczycieli oraz świetlic, budowy i remontów dróg, budowy remizy...

II SA/Łd 297/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-14

, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940r. i było związane z budowa poligonu. Wnioskodawca złożył nadto oświadczenie J. L., który oświadczył, iż po wysiedleniu...
rozpatrzenie sprawy wnioskodawca dodatkowo wskazał, iż rodzinna miejscowość S. była wyznaczona jako miejsce budowy poligonu i wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni...

II SA/Łd 296/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-14

podała, iż wysiedlenie miało miejsce w październiku 1940r. i było związane z budową poligonu. Wnioskodawczyni złożyła nadto oświadczenie J. E. L., który oświadczył...
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona dodatkowo wskazała, iż rodzinna miejscowość S. była wyznaczona jako miejsce budowy poligonu i wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni...

II SA/Po 1027/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-15

kolejowym. Ojciec Pani A.L., podobnie jak inni mieszkańcy J. początkowo pracował przy budowie umocnień, a od 1941 roku na dworcu kolejowym na zmianę z innym Polakiem...
, a jedna z sióstr po ukończeniu 12 lat została przydzielona do budowy umocnień. Matka nie pracowała i opiekowała się dziećmi, w tym wnioskodawczynią urodzoną w dniu 27.03.1941 r...
1   Następne >   +2   4