Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Gl 1702/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-08

. 3 pkt 2 ustawy o pomocy państwa polegający na obowiązku realizowania przedsięwzięcia budowlanego na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r...
decyzją o zmianie pozwolenia na budowę z dnia [...] 2015 r. i po tej dacie rozpoczęły się wszelkie prace, co potwierdza pierwszy wpis w dzienniku budowy z maja 2015 r...

I SA/Wr 51/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-23

jako nieistotne, jeżeli nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę. Takie zmiany mogą być w ocenie projektanta wykazane w dowolnym momencie. Oceniając ten dowód w sprawie...
warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis...

I SA/Gd 497/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-30

. z o. o. Spółka zauważa, że pozwolenie na budowę zostało przez Starostę wydane na rzecz Spółki w dniu 16 stycznia 2014r., stając się prawomocnym w dniu 3 lutego 2014r...
za realizację I Etapu na dzień 4.04.2014r. jest niezasadne. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz Spółki musiało być ono najpierw przeniesione na inwestora...

III SA/Wa 182/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

oraz projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę budynku biurowego przy ul. [...] (zapłata częściowa);, - fakturę z 30 kwietnia 2012r. z tytułu opracowania WZ...
oraz projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę budynku biurowego przy ul. [...]., Na podstawie wyników czynności sprawdzających przeprowadzonych w I. sp. z o.o....

III SA/Wa 1468/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-08

i projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę budynku biurowego na Działce - zapłata częściowa, opracowania WZ i projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę...
) wystąpił z wnioskiem o wygaszenie decyzji z 8 lutego 2001 r. w przedmiocie pozwolenia na budowę hotelu. Decyzją z [...] lutego 2011 r. Prezydent [...] stwierdził...

II FSK 2010/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R., W konsekwencji powyższego organ I instancji określił Spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób...
. faktury VAT nr [...] wystawionej przez I. Sp. z o.o. w G. za prace projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przystani w miejscowości R., Z umowy o wykonanie prac...

I SA/Ke 502/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-10-29

potwierdzających podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego., W odpowiedzi na wezwanie podatniczka przedłożyła kserokopię aktu notarialnego...
w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego nie udzielono wyjaśnień., Niezależnie od powyższego pismem z dnia 31 maja 2010 r. Starostwo Powiatowe...

I SA/Ke 501/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-10-29

pozwalających na ustalenie pozostałych współwłaścicieli działki oraz dowodów potwierdzających podjęcie działań w celu uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego...
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego nie udzielono wyjaśnień., Dyrektor Izby Skarbowej w K. wskazał na treść art. 33 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny...

I SA/Wr 787/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

nieruchomości gruntowej i uzyskania w efekcie pozwolenia na budowę budynku apartamentowo -hotelowego z pływalnią na działce [...] z dnia [...].02.2012 r., Spółka dopiero...
i uzyskała pozwolenie na budowę budynku apartamentowo-hotelowego z pływalnią w K. ([...].02.2012 r.), dokumenty przesłane ze Starostwa w K. tj: wniosek o pozwolenie na budowę...

III SA/Wa 3190/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-24

podkreślił, że nie uzyskano pozwolenia na budowę m. in. ze względu na uwagi konserwatorskie (brak przeprowadzenia badań archeologicznych terenu) oraz brak ustaleń z Miejskim...
pozwolenia na budowę oraz wadami usług projektowych. Z treści ugody wynikało, że kwota należna Projektantowi wyniesie 164.205 zł brutto, Projektant wystawi fakturę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100