Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)., Pismem z dnia 22 grudnia 2014r. Wojewoda Małopolski wniósł skargę na powyższą uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia...
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Organ nadzoru podniósł, iż stosownie do treści art. 2...

II OSK 736/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Rady Gminy B. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. nr [...] w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, W dniu [...] maja 2012 r. Rada Gminy B...

IV SA/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie...
r., poz. 594 ze zm.); dalej ustawa o samorządzie gminnym oraz art. 17 ust. 2 pkt 2 i art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

II SA/Wr 118/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-05

Pomocy Społecznej., W uzasadnieniu podał, że Rada Gminy nie może zlecić wykonania uchwały organowi innemu niż Zarząd Gminy (w niektórych wypadkach - przewodniczący...
wykonanie uchwały o dożywianiu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Gminy D. nie naruszyła przepisów prawa., Wskazane przez Skarżącego przepisy...

I OW 105/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-02

. o skierowanie do domu pomocy społecznej postanawia: wskazać Wójta Gminy P. jako organ właściwy w sprawie. Pismem z [...] czerwca 2021 r., znak: [...], Prezydent Miasta K. (Miejski...
Ośrodek Pomocy Społecznej w K.) wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Wójtem Gminy P. (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w P.) w sprawie...

IV SA/Wr 631/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-26

. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) (zwana dalej ustawą o pomocy społecznej) w związku z art. 59 ust...
ust. 10 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 59 ust. 1 - ust. 3 ustawy o finansach publicznych przyjęła, że celem przedmiotowej uchwały jest utrzymanie osób...

II SA/Sz 656/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-15

art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) w związku z art. 7, art. 87, art. 94 Konstytucji RP, art. 18 ust. 2 pkt 15...
wypełnienia dyspozycji art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej w zapisie § 9 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2 uchwały., W uzasadnieniu skargi Prokurator wskazał, że przepis art...

II SA/Bd 894/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-19

. na uchwałę Rada Gminy B. z dnia [...] nr [....] w przedmiocie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. oddala skargę. II SA/Bd 894/13, UZASADNIENIE, W dniu...
jako 'uosg', podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w B. Następnie w dniu [...] Rada Gminy B., na podstawie art. 18 ust...

III SA/Łd 1068/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-07-19

na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K., Rada Gminy W. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Powiatu w Ł...
./, nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Gminy W. Panią I. Z. - Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w K.., Pismem z dnia 2 sierpnia 2004 roku Nr [...] Zarząd...

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

- art. 96 ust. 4 i art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.) polegające na powtórzeniu i modyfikacji...
o pomocy społecznej, który upoważnia radę gminy do określenia w drodze uchwały wysokości, oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100