Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

IV SA/Wa 1382/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

gminy - utrzymuje się dzięki świadczeniom z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych. Fakt ten potwierdzają decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P...
, również z dnia [...] lipca 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w P. przyznał skarżącej zasiłek celowy z przeznaczeniem na opłacenie czynszu (na okres od lipca do listopada...

IV SA/Wa 613/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

z pomocy społecznej. W lutym, marcu i kwietniu bieżącego roku otrzymał zasiłki okresowe w kwotach po 239 zł, a w kwietniu dodatkowo zasiłek celowy w wysokości 75,85 zł., M...
postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Utrzymując się dzięki świadczeniom z pomocy społecznej, z zasady służącym umożliwieniu...

II OZ 94/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-11

31,30 m². Skarżąca jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku (zaświadczenie z dnia 27 sierpnia 2014 r.). Do końca sierpnia 2014 r. otrzymywała pomoc z opieki społecznej...
energetycznego, na rachunek skarżącej wpłynęły środki z Ośrodka Pomocy Społecznej U. w łącznej wysokości 1400 złotych, oraz wpłaty własne posiadacza w wysokości 215 złotych., Wobec...

IV SA/Wa 703/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

r. nadesłała dokumenty źródłowe potwierdzające jej trudną sytuację materialną. Jak wynika z zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. z dnia [...] maja 2012...
r. wnioskodawczyni korzysta z pomocy społecznej, w okresie od [...] lutego 2012 r. do [...] kwietnia 2012 r. pobierała świadczenia w łącznej wysokości 2.883, 00 zł...

IV SA/Wa 423/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w kwocie 481 zł miesięcznie oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w kwocie 150 zł...
koniecznego dla siebie i rodziny., Otrzymywana przez skarżącą i jej rodzinę pomoc społeczna z zasady służy umożliwieniu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których rodzina...

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

otrzymują świadczenia z zakresu pomocy społecznej bądź inne świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego, jeżeli tak należy wskazać rodzaj otrzymywanych świadczeń...
źródeł pokrycia tych wydatków., Ponadto referendarz zauważa, że korzystanie z pomocy instytucji zabezpieczenia społecznego, w tym prawa pomocy, nie jest przymusowe...

II SA/Wa 1622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

podatkowego, oświadczenie o stanie majątkowym z dnia [...] marca 2013 r. oraz zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej [...] z dnia [...] marca 2013 r. o otrzymywanej...
J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] lipca 2012 r...

IV SA/Wa 2646/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

. Utrzymuje się z niewielkiej renty socjalnej (597 zł miesięcznie).Ponadto korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej, pobierając zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości...
bez pracy, utrzymuje się z renty pobieranej na podstawie uznania go za niezdolnego do pracy w wysokości 597 zł. oraz z zasiłku z ośrodka pomocy społecznej na zakup żywności...

IV SA/Wa 1696/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-20

oraz kolekcji reprodukcji malarstwa., Ponieważ z przedstawionego wyciągu z rachunku bankowego skarżącej wynikało, że otrzymała świadczenia z pomocy społecznej (w dniach 16...
na inne konto własne kwotę 65 zł., referendarz sądowy, wezwał stronę do złożenia: wyjaśnienia czy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, a jeżeli tak - nadesłania kopii...

VIII SA/Wa 288/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

nędzy, nie korzystając przy tym z pomocy społecznej. Stwierdzić w związku z tym należy, że skarżący nie wykonał wezwania do uzupełnienia wniosku w sposób umożliwiający...
z wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych...
1   Następne >   +2   +5   9