Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

V SA/Wa 1653/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-09

obowiązków zaspokajających zasadnicze wspólne potrzeby mieszkańców, jak chociażby wynagrodzenie pracowników lub udzielenie świadczeń z pomocy społecznej. Gmina zwróciła...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G.S. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie...

V SA/Wa 388/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

, realizować zadania statutowe poprzez pomoc dla osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym., Podnosząc powyższe zarzuty Skarżąca wniosła o uchylenie...
z [...] listopada 2018 r. nr [...]dotyczącego odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego mającego na celu przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia Stowarzyszeniu, pomocy...

V SA/Wa 424/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia...
. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w W., dalej: 'strona' lub 'stowarzyszenie' wystąpiła...

II SAB/Wa 1143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

[...] z siedzibą w [...] o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi [...] z siedzibą w K...
stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Strona skarżąca - [...] z siedzibą w K. - złożyła na urzędowym...

V SA/Wa 830/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

prowadzonego postępowania wszelkich czynności niezbędnych do należytego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w interesie społecznym, zastosowanie przepisu niemogącego mieć...
się wystarczającym i efektywnym mandatem społecznym. Z uwagi na treść rozstrzygnięcia referendalnego, trudno za taki mandat uznać wyniki badań społecznych, na jakie powoływała...

VI SA/Wa 970/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

do stypendium sportowego można bowiem z pewnością osiągnąć za pomocą innych kryteriów'., Następnie WSA w Warszawie wyrokiem z 13 lutego 2018 r. sygn. VI SA/Wa 2617/17...
publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Konstytucyjna zasada równości wobec prawa...

VI SAB/Wa 121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

[...] kwietnia 2008 r. zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki o pomoc w uzyskaniu dokumentów płacowych za okres od 1965 r. do 1974 r., przekazanych do zasobów archiwalnych...
pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. zwrócił się do Dyrektora Naczelnego Centralnego Ośrodka Sportu z prośbą o udzielenie pomocy skarżącemu w przedmiotowej sprawie...

II GSK 2513/15 - Wyrok NSA z 2017-05-23

społecznej, równani z osobami pełnosprawnymi. Zdaniem skarżącego, powinno być wręcz przeciwnie albowiem równanie szans tych osób wymaga szczególnego i uważnego...
dostępu do sportu, który częstokroć jest jedynym sensem życia osób niepełnosprawnych, jest podwójnie krzywdzące, albowiem prowadzi do wykluczenia społecznego w znaczeniu...

VI SA/Wa 645/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

społecznych, jakimi są integracja, aktywizacja osób niepełnosprawnych, a także promocja sportu i zdrowego trybu życia, a także poprzez niewyczerpujące zebranie materiału...
się o dowodach. Skarżący w ten sposób został również pozbawiony możliwości ochrony jego interesu prawnego za pomocą wniosków dowodowych. Należycie poinformowany Skarżący...

II GSK 4037/17 - Wyrok NSA z 2020-08-11

reprezentatywności danego związku sportowego jest możliwe do osiągnięcia za pomocą innych środków prawnych, bez odwołania się do decyzji podmiotów zewnętrznych, tj. międzynarodowych...
, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Przez zasadę demokratycznego państwa prawnego rozumie się szereg reguł, które nie zostały wprost wyrażone w tekście Konstytucji...
1   Następne >   +2   4